Browse Items (38 total)

  • Tags: คณะแพทยศาสตร์

c2511_01.pdf
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 3/2510
วาระที่ 2 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
2.1 ปัจฉิมนิเทศบัณฑิตรุ่นที่ 1
2.2 แก้ไขปัญหาการบรรจุผู้สำเร็จปริญญาตรี
จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี
การศึกษา 2510
วาระที่ 3 …

c2511_02.pdf
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2511
วาระที่ 2 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
2.1 การจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์และ
คณะสัตวแพทยศาสตร์
2.2 การจัดตั้งคณะศึกษาศาสตร์และการรับนักศึกษา
2.3 การรับนักศึกษาเข้าศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์
- อักษรศาสตร์…

c2515-2.pdf
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2515
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1/25150
วาระที่ 2 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
2.1 การประชุมคณะกรรมการจัดตั้งศูนย์แพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2.2…

c2515-4.pdf
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2515
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 3/2515
วาระที่ 2 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
2.1 การแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
2.2…

c2518-7.pdf
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 5/2518 เมื่อวันจันทร์ที่ 16 มิถุนายน 2518 และการอนุมัติให้ปริญญา ตามหนังสือมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ที่ สร.มท. 0501/พ.ว. 422 ลงวันที่ 9 กรกฏาคม 2518

วาระที่ …

c2525_1.pdf
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ครั้งที่ 1/2525
ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 9/2524 เมื่อวันที่ …

c2522_3.pdf
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม (ไม่มี)
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 2/2522 เมื่อวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2522
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องที่ค้างพิจารณา (ไม่มี)
ระเบียบวาระที่ 4…

c2523_2.pdf
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 1/2523 เมื่อวันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2522
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องที่ค้างพิจารณา (ไม่มี)
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอใหม่
4.1…

c2521_5.pdf
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง การรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 4/2521
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง เสนอเพื่อทราบ
2.1 ความคืบหน้าเกี่ยวกับการแก้ไขพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น
2.2 การขอพระราชทานทูลเกล้าฯ…

d2540-16.pdf
1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 14/2540 เมื่อวันที่ 16 กรกรฎาคม 2540

3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
4.20 แนวคิดเรื่อง Teaching Assistant พร้อมร่างประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ …

d2542-12.pdf
1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม

2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 10/2542 เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2542

3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
12.7 รายงานการวิจัย เรื่อง การประเมินคุณภาพการผลิตบัณฑิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น รุ่นปีการศึกษา…

d2541-10.pdf
ระเบียบวาระที่ เรื่อง
1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 8/2541 เมื่อวันที่ 8 เมษายน …

dean2_50.pdf
รายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 2/2550
เมื่อวันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2550
ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารแก่นกัลปพฤกษ์

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม (ไม่มี)
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 12…

dean11_46.pdf
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคณะบดี คราวประชุมครั้งที่ 10/2546 เมื่อวันที่ 7 พฤษภา 2546
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน (ไม่มี)
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอใหม่
4.1…

d2541-26.pdf
ระเบียบวาระที่ เรื่อง
13 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม
2.1 เรื่องที่ประธานแจ้ง
2.2 เรื่องที่เลขานุการแจ้ง

14 รับรองรายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 24/2541 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน …

dean11_47.pdf
รายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 11/2547
เมื่อวันพุธที่ 9 มิถุนายน 2547
ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารแก่นกัลปพฤกษ์.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม (ไม่มี)
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 10/2547…

P1306 2530.jpg
P1306-1308/2530- นายศักดา อ้อพงษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นถวายพวงมาลาและพวงมาลัย
P1309-1313/2530- รศ.นพ.สมพร โพธินาม นำนักศึกาถวายพวงมาลาและพวงมาลัย
P1314/2530- วงโยธวาธิต
P1315/2530- ผศ.นพ.พิสิฏฐ์ สัณฑ์พิทักษ์ กล่าว
P1317-1319/2530-…

P451 2529.jpg
P452/2529- รศ.นพ.นพดล ทองโสภิต
P459/2529- รศ.นพ.นพดล ทองโสภิต (ขวา) รับประทานอาหาร
P460-462/2529- รับประทานอาหารร่วมกัน
P463/2529- นักศึกษาและเด็กๆ

P2204 2531.jpg
P2204-2205/2531 - คณะทันตแพทยศาสตร์
P2206-2207/2531 - คณะพยาบาลศาสตร์
P2208-2209/2531 - คณะแพทยศาสตร์
P2210-2211/2531 - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
P2212/2531 - คณะวิศวกรรมศาสตร์
P2213/2531 - สำนักงานอธิการบดี
P2214-2217/2531 -…

P2264 2531.jpg
P2264-2267/2531 - รศ.นพ.สมพร โพธินาม และคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ
P2268/2531 - เยี่ยม คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยมี รศ.ปริญญา จินดาประเสริฐ ให้การต้อนรับ
P2269-2270/2531 - เยี่ยม คณะแพทยศาสตร์ โดยมี รศ.พิสิฏฐ์ สันฑ์พิทักษ์
P2271-2278/2531 - นายทวิช…

P1549 2531.jpg
P1549-1552/2531- ขบวนนักศึกษาเดินเข้าสู่บริเวณลานพระรูป
P1553-1558/2531- พิธีวางพวงมาลา
P1559/2531- รศ.นพ.สมพร โพธินาม รับมอบ
P1560-1573/2531- บรรยากาศทั่วไปของพิธี

พิธี เปิด.pdf
การที่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ดำเนินการก่อตั้งโรงพยาบาลแห่งนี้ขึ้น เพื่ออประโยชน์ในการศึกษาวิชาการแพทย์กับรักษาพยาบาลประชาชนผู้เจ็บป่วยทั่วไป
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2