Browse Items (20 total)

  • Tags: ปี2542

d2542-22.pdf
1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม

2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 20/2542 เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2542

3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
29.3 ร่างประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่…/…) เรื่อง…

26 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม
26.1 เรื่องที่ประธานแจ้ง
26.1.1 เรื่องและมติที่ได้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นในคราวประชุม ครั้งที่ 19/2542 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2542

27 รับรองรายงานการประชุมคณบดี
1. ครั้งที่ 18/2542 เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม …

d2542-20.pdf
1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม
2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 18/2542 เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2542

3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
25.3 TOR …

d2542-19.pdf
22 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม
22.1 เรื่องที่เลขานุการแจ้ง
22.1.1 เรื่องและมติที่ได้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นในคราวประชุม ครั้งที่ 8/2542 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2542

23 รับรองรายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 17/2542 เมื่อวันที่ 22 กันยายน…

d2542-18.pdf
18 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม

19 รับรองรายงานการประชุมคณบดี
1. ครั้งที่ 15/2542 เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2542
2. ครั้งที่ 16/2542 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2542 …

d2542-17.pdf
1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม

2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 15/2542 เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2542

3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
4 เรื่องเสนอใหม่
17.5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
17.5.1 เสนอขออนุมัติตั้งงบประมาณเงินรายได้ปี 2543 …

d2542-16.pdf
1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม
17.1 เรื่องที่เลขานุการแจ้ง
17.1.1 เรื่องและมติที่ได้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นในคราวประชุม ครั้งที่ 7/2542 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2542

2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 14/2542 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม …

d2542-15.pdf
13 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม
13.1 เรื่องที่เลขานุการแจ้ง
13.1.1 พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ทบวงมหาวิทยาลัย พ.ศ.2542

14 รับรองรายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 13/2542 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2542 …

d2542-14.pdf
1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม
12.18 เรื่องที่เลขานุการแจ้ง
12.18.1 เรื่องและมติที่ได้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 6/2542 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2542

2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 12/2542 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2542 …

d2542-13.pdf
1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม
12.14 เรื่องที่เลขานุการแจ้ง
12.14.1 ยอดบริจาคผ้าป่าช่วยชาติร่วมกับหลวงตา มหาบัว ญาณสัมปันโน ในวันที่ 24 มิถุนายน 2542
12.14.2 เรื่องและมติที่ได้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 5/2542 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน…

d2542-12.pdf
1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม

2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 10/2542 เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2542

3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
12.7 รายงานการวิจัย เรื่อง การประเมินคุณภาพการผลิตบัณฑิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น รุ่นปีการศึกษา…

d2542-11.pdf
1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม
12.3 เรื่องที่เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้ง
1.1.1 เรื่องและมติที่นำเสนอสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นในคราวประชุม ครั้งที่ 4/2542 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2542

2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 9/2542 เมื่อวันที่ 12 …

d2542-10.pdf
9 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม

10 รับรองรายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 8/2542 เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม …

d2542-9.pdf
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 เรื่องและมติที่ได้เสนอสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในคราวประชุม ครั้งที่ 3/2542 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2542
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคณะบดี ครั้งที่ 7/2542 เมื่อวันที่ 21 เมษายน…

d2542-7.pdf
1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม
8.21 เรื่องที่ประธานแจ้ง
1.1.1 เรื่องและมติที่ได้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นในคราวประชุม ครั้งที่ 2/2542 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2542

2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 5/2542 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม …

d2542-4.pdf
5 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม
5.1 เรื่องที่ประธานแจ้ง
5.1.1 เรื่องและมติที่ได้นำเสนอสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งพิเศษที่ 2/2542 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2542
(เอกสารเสนอในที่ประชุม)
5.2 เรื่องที่เลขานุการแจ้ง…

d2542-3.pdf
1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม
4.31 เรื่องที่ประธานแจ้ง
4.31.1 เรื่องและมติที่ได้นำเสนอสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งพิเศษที่ 1/2542 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2542
4.32 เรื่องที่เลขานุการแจ้ง (ไม่มี)

2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ …

d2542-2พิเศษ.pdf
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 เรื่องที่ประธานจะแจ้ง (ไม่มี)
1.2 เรื่องที่เลขานุการจะแจ้ง (ไม่มี)
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคณะบดี (ไม่มี)
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน…

d2542-2.pdf
1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
4.26 เรื่องที่ประธานแจ้ง
4.26.1 เรื่องและมติที่ได้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในคราวประชุม ครั้งที่ 1/2542 เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2542
4.27 เรื่องที่เลขานุการแจ้ง
4.27.1 กำหนดการประชุมคณบดี …
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2