การประชุมคณบดีปี2542 ครั้งที่14

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2542 ครั้งที่14

Description

13 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม
13.1 เรื่องที่เลขานุการแจ้ง
13.1.1 พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ทบวงมหาวิทยาลัย พ.ศ.2542

14 รับรองรายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 13/2542 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2542

15 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน

16 เรื่องเสนอใหม่
16.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
16.1.1 ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การสรรหาผู้อำนวยการสถาบัน สำนัก ศูนย์ และส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ.2542
16.1.2 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาฤดูร้อน ระดับปริญญาตรี พ.ศ.2542
16.1.3 ร่างประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่…/2542) เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาขั้นปริญญาเอก ภาคพิเศษ สำหรับสาขาวิชาทางศึกษาศาสตร์
16.1.4 สัญญาอนุญาตให้ใช้สายส่งไฟฟ้า

16.2 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
17 เรื่องอื่นๆ

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2542-08-11

Files

d2542-15.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “การประชุมคณบดีปี2542 ครั้งที่14,” KKU Archives, accessed June 22, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/611.

Output Formats