Browse Items (40 total)

  • Tags: ร่างประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น

dean7_49.pdf
รายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 7/2549
เมื่อวันพุธที่ 14 มิถุนายน 2549
ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารแก่นกัลปพฤกษ์

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 เรื่องที่ได้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 5/2549 เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน…

dean16_48.pdf
รายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 16/2548
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2548
ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารแก่นกัลปพฤกษ์
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 เรื่องที่ได้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 6/2548 เมื่อวันที่ 7…

dean14_48.pdf
รายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 14/2548
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2548
ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารแก่นกัลปพฤกษ์
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 การงดประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2548 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม…

d2541-14.pdf
ระเบียบวาระที่ เรื่อง
1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 12/2541 เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2541

3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
8.34 รายงานการวิจัย การศึกษาสถานภาพการจัดการศึกษา…

dean5_48.pdf
รายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 5/2548
เมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2548
ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารแก่นกัลปพฤกษ์
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 เรื่องที่ได้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 2/2548 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม…

d2541-9.pdf
รายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 8/2541
เมื่อวันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2541
ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารแก่นกัลปพฤกษ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม (ไม่มี)
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่…

d2537-19.pdf
ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 18 /2537
เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2537

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย…

d2537-16.pdf
ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 15 /2537
เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2537

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน (ไม่มี)

d2537-12.pdf
ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 11 /2537
เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2537

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 การเก็บค่าน้ำ - ค่าไฟ

d2542-22.pdf
1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม

2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 20/2542 เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2542

3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
29.3 ร่างประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่…/…) เรื่อง…

d2542-18.pdf
18 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม

19 รับรองรายงานการประชุมคณบดี
1. ครั้งที่ 15/2542 เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2542
2. ครั้งที่ 16/2542 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2542 …

d2542-16.pdf
1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม
17.1 เรื่องที่เลขานุการแจ้ง
17.1.1 เรื่องและมติที่ได้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นในคราวประชุม ครั้งที่ 7/2542 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2542

2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 14/2542 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม …

d2542-15.pdf
13 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม
13.1 เรื่องที่เลขานุการแจ้ง
13.1.1 พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ทบวงมหาวิทยาลัย พ.ศ.2542

14 รับรองรายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 13/2542 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2542 …

d2542-14.pdf
1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม
12.18 เรื่องที่เลขานุการแจ้ง
12.18.1 เรื่องและมติที่ได้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 6/2542 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2542

2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 12/2542 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2542 …

d2537-7.pdf
ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 6 /2537
เมื่อวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2537

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 ร่างประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่องหลักเกณฑ์…

d2542-12.pdf
1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม

2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 10/2542 เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2542

3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
12.7 รายงานการวิจัย เรื่อง การประเมินคุณภาพการผลิตบัณฑิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น รุ่นปีการศึกษา…

d2537-4.pdf
ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 3 /2537
เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2537

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 ร่างประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่องหลักเกณฑ์…

d2537-3.pdf
ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 2 /2537
เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2537

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน (ไม่มี)

d2531_4.pdf
ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 3/2531 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2531

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 การตั้งงบประมาณเงินรายได้ปี 2532 เพื่อชำระหนี้ค่ากระแสไฟฟ้า
2.2 หลักสูตรวิชาโท …

d2542-7.pdf
1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม
8.21 เรื่องที่ประธานแจ้ง
1.1.1 เรื่องและมติที่ได้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นในคราวประชุม ครั้งที่ 2/2542 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2542

2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 5/2542 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม …

d2539-21.pdf
ระเบียบวาระ
1 รับรองรายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 19/2539 เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2539

2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
4.69 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งผู้บริหารระดับกองในมหาวิทยาลัยขอนแก่น…

d2539-19.pdf
รายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 18/2539
เมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2539
ณ ห้องปรุมสารสิน อาคารแก่นกัลปพฤกษ์

ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีครั้งที่ 17/2539 เมื่อวันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2539
ระเบียบวาระที่ 2…

d2539-16.pdf
ระเบียบวาระ

1 รับรองรายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 14/2539 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2539

2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
* 2.1 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งผู้อำนวยการกอง…

d2544-7.pdf
ระเบียบวาระการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 6/2544

ระเบียบวาระที่ เรื่อง
21 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม

22 รับรองรายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 5/2544 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ …

d2533-3.pdf
รายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 3/2533
เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2533
ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานอธิการบดี

ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีครั้งที่ 2/2533 เมื่อวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2533
ระเบียบวาระที่ 2…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2