Browse Items (19 total)

  • Tags: ปี2531

d2531_20.pdf
ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีครั้งที่ 19/2531
เมื่อวันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2531

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 การเปิดวิชา
2.2 ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดบริจาคเงิน
2.3 การเปิดงานครบรอบ 25 ปี …

d2531_19.pdf
ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 18/2531
เมื่อวันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2531

ระเบียบวาระที่ …

d2531_18.pdf
ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีครั้งที่ 17/2531
เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2531

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 ร่างประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง …

d2531_17.pdf
ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีครั้งที่ 16/2531
เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2531

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 การขออนุมัติเปิดวิชาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับครู 1 และวิชาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับครู …

d2531_15.pdf
ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีครั้งที่ 14/2531
เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2531

ระเบียบวาระที่ …

d2531_14.pdf
ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีครั้งที่ 13/2531
เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2531

ระเบียบวาระที่ …

d2531_12.pdf
ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 11/2531
เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2531

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 การประกาศเรียกผู้สอบได้อันดับสำรองฯ ครั้งที่ …

d2531_11.pdf
ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 10/2531
เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2531

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาศิลปศึกษา (ฉบับปรังปรุง …

d2531_10.pdf
ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีครั้งที่ 9/2531
เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2531

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 ขอแก้ไขชื่อวิชาตามข้อทักท้วงของที่ประชุมคณบดี

ระเบียบวาระที่ …

d2531_9.pdf
ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีครั้งที่ 8/2531
เมื่อวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2531

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 การเรียนการสอนในวิชาเรียนร่วม

ระเบียบวาระที่ …

d2531_8.pdf
ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 7/2531
เมื่อวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2531

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 การเรียนการสอนในวิชาเรียนร่วม

ระเบียบวาระที่ …

d2531_7.pdf
ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 6/2531
เมื่อวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2531

ระเบียบวาระที่ …

d2531_6.pdf
ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีครั้งที่ 5/2531
เมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2531

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น …

d2531_5.pdf
ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 4/2531
เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2531

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น …

d2531_4.pdf
ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 3/2531 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2531

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 การตั้งงบประมาณเงินรายได้ปี 2532 เพื่อชำระหนี้ค่ากระแสไฟฟ้า
2.2 หลักสูตรวิชาโท …

d2531_3.pdf
ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 2/2531
เมื่อวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2531

ระเบียบวาระที่ …

d2531_2.pdf
ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 1/2531
เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2531

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 การแต่งตั้งรองประธานกรรมการบัณฑิตศึกษา

ระเบียบวาระที่ …
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2