การประชุมคณบดีปี2531 ครั้งที่15

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2531 ครั้งที่15

Description

ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีครั้งที่ 14/2531
เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2531

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 โครงการจัดตั้งศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง
2.2 ขอทบทวนมติที่ประชุมคณบดีเรื่องการให้รหัสวิชาในหลักสูตรศิลปศึกษา
2.3 การเสนอแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการประชุมศูนย์คอมพิวเตอร์
2.4 ผลการทาบทามความสมัครใจ

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
3.1 เรื่องที่จะนำเสนอสภามหาวิทยาลัย
3.2 การเปิดวิชา

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 หน้าที่และความรับผิดชอบของงานและหน่วยในสำนักงานคณบดี
4.2 ร่างประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการขอใช้เงินกองทุนส่งเสริมการจัดพิมพ์ตำรา พ.ศ. 2531
4.3 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายวิชาบังคับในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (กายภาพบำบัด)
4.4 ขออนุมัติเปิดวิชา

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการศึกษาของโรงเรียนสาธิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2531 และร่างประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่องอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาของโรงเรียนสาธิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2531-07-27

Files

d2531_15.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “การประชุมคณบดีปี2531 ครั้งที่15,” KKU Archives, accessed May 22, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/613.

Output Formats