Browse Items (424 total)

  • Tags: การประชุมคณบดี มข.

dean4_51.pdf
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 3/2551 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2551
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
3.1…

d2527-21.pdf
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 20/2527 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2527
วาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 โครงการจัดทุนการศึกษาเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนอาจารย์ในคณะวิศวกรรมศาสตร์
2.2…

d2527-20.pdf
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีครั้งที่ 19/2527 เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2527
วาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 แผนพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่น
2.2 การคัดเลือกอาจารย์ปรีคลินิคเรียนแพทย์เพื่อรับปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต
2.3…

d2527-19.pdf
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 18/2527 เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2527
วาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 การรับนักเรียนโควต้าพิเศษภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2.2 รายงานผลการศึกษาฐานะทางการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ…

d2527-18.pdf
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 17/2527 เมื่อวันที่ 30 กรกฏาคม 2527
วาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 รายงานการศึกษางานแสดงสินค้า “ขอนแก่นเอ็กซโป’ 85”
2.2…

d2527-9.pdf
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 8/2527 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2527 และการ ประชุมคณบดีครั้งพิเศษ/2527 เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2527
วาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1…

d2527-8.pdf
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 7/2527 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2527
วาระที่2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 การให้สวัสดิการแก่ข้าราชการ-ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย
2.2 ร่างปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2527
วาระที่…

d2527-7.pdf
วาระที่ 1 รับรอบรายงานการประชุมคณบดีครั้งที่ 6/2527 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2527
วาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยสภาข้าราชการและลูกจ้างพุทธศักราช 2527
2.2…

d2527-6.pdf
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 5/2527 เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2527
วาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน (ไม่มี)
วาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
3.1 การประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
3.2 เรื่องที่เกี่ยวกับ ASAIHL
วาระที่…

d2527-4.pdf
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีครั้งที่ 3/2527 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2527
วาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 เสนอชื่อกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยขอนแก่น
2.2 รูปแบบการพิจารณาแก้รายวิชาที่ได้ระดับคะแนน F
2.3…

d2527-3.pdf
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีครั้งที่ 2/2527 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2527
วาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 เสนอชื่อกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยขอนแก่น
2.2 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น…

d2527-2.pdf
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 1/2527 เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2527
วาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 โครงการทีวีตามสายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
2.2 ที่ทำการคณะสาธารณสุขศาสตร์และคณะทันตแพทยศาสตร์
2.3 การจัดรถรับ-ส่งบุตร…

dean19_47.pdf
ระเบียบวาระการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 19/2547
วันพุธที่ 3 พฤศจิกายน 2547
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม -ไม่มี-
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะบดี ครั้งที่ 18/2547 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 ตุลาคม 2547
ระเบียบวาระที่ 3…

dean18_47.pdf
ระเบียบวาระการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 18/2547
วันพฤหัสบดีที่ 14 ตุลาคม 2547
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 เรื่องที่ได้นำเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย คราวประชุมครั้งที่ 8/2547 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2547…

dean17_47.pdf
รายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 17/2547
เมื่อวันพุธที่ 8 กันยายน 2547
ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารแก่นกัลปพฤกษ์.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม (ไม่มี)
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่16/2547 เมื่อวันพุธที่ 1…

dean16_47.pdf
รายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 16/2547
เมื่อวันพุธที่ 1 กันยายน 2547
ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารแก่นกัลปพฤกษ์.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 เรื่องที่ได้นำเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย คราวที่ประชุมครั้งที่ 7/2547…

dean15_47.pdf
รายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 15/2547
เมื่อวันพุธที่ 11 สิงหาคม 2547
ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารแก่นกัลปพฤกษ์.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม (ไม่มี)
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่14/2547 เมื่อวันพุธที่ 4…

dean14_47.pdf
รายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 14/2547
เมื่อวันพุธที่ 4 สิงหาคม 2547
ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารแก่นกัลปพฤกษ์.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 การชี้แจงงบประมาณประจำปี 2548
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี…

dean13_47.pdf
รายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 13/2547
เมื่อวันพุธที่ 16 กรกฎาคม 2547
ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารแก่นกัลปพฤกษ์.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 ขอเชิญร่วมกิจกรรม “วันเปิดประตูสู่สถานศึกษา (Open House)”
1.2 การบรรยายพิเศษโดย…

dean12_47.pdf
รายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 12/2547
เมื่อวันพุธที่ 7 กรกฎาคม 2547
ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารแก่นกัลปพฤกษ์.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 เรื่องที่ได้นำเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย คราวที่ประชุมครั้งที่ 6/2547…

dean11_47.pdf
รายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 11/2547
เมื่อวันพุธที่ 9 มิถุนายน 2547
ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารแก่นกัลปพฤกษ์.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม (ไม่มี)
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 10/2547…

dean10_47.pdf
รายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 10/2547
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 มิถุนายน 2547
ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารแก่นกัลปพฤกษ์.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 เรื่องที่ได้นำเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย คราวที่ประชุมครั้งที่ 5/2547…

dean9_47.pdf
รายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 9/2547
เมื่อวันพุธที่ 12 พฤษภาคม 2547
ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารแก่นกัลปพฤกษ์.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 เรื่องที่ได้นำเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย คราวที่ประชุมครั้งที่ 4/2547…

dean8_47.pdf
รายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 8/2547
เมื่อวันอังคารที่ 4 พฤษภาคม 2547
ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารแก่นกัลปพฤกษ์.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 แนะนำผู้บริหารที่มารับตำแหน่งใหม่
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี…

dean7_47.pdf
รายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 7/2547
เมื่อวันพุธที่ 7 เมษายน 2547
ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารแก่นกัลปพฤกษ์
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 เรื่องที่ได้นำเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย คราวที่ประชุมครั้งที่ 3/2547…

dean6_47.pdf
1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม
2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 5/2547 เมื่อวันพุธที่ 3 มีนาคม 2547
3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 ร่างระเบียบฯ…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2