การประชุมคณบดีปี2547 ครั้งที่15

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2547 ครั้งที่15

Description

รายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 15/2547
เมื่อวันพุธที่ 11 สิงหาคม 2547
ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารแก่นกัลปพฤกษ์.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม (ไม่มี)
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่14/2547 เมื่อวันพุธที่ 4 สิงหาคม 2547
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
3.1 รายงานการประเมินผลองค์กรในกำกับวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการประจำปี 2546 (1 ตุลาคม 2545 – 30 กันยายน 2546)
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 โครงการจัดตั้งโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์
4.2 การจัดสร้างและบริหารหอพักนักศึกษากลุ่มหอพักที่ 6 เพื่อสวัสดิการของนักศึกษา
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
5.1 งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของสถาบันสันติศึกษา ณ วันที่ 30 กันยายน 2542 – 30 กันยายน 2545
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
6.1 รายงานการตรวจสอบบัญชีโครงการพิเศษผลิตเภสัชกรภาคสมทบ คณะเภสัชศาสตร์
6.2 ขออนุมัติเปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต ในลักษณะโครงการพิเศษ
6.3 ขอเชิญร่วมตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลและร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร
6.4 การซ่อมแซมฐานรากอาคารเรียนของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2547-08-11

Files

dean15_47.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “การประชุมคณบดีปี2547 ครั้งที่15,” KKU Archives, accessed February 25, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/811.

Output Formats