Browse Items (18 total)

  • Tags: โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น

มข.101.JPG
พวงกุญแจ “สิบห้าสาธิต ผูกมิตรชิงชัย สามัคคียิ่งใหญ่ ในกาลพฤกษ์เกมส์” ด้านหลัง “สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น สาธิตสามัคคีครั้งที่ 28 กาลพฤกษ์เกมส์ 15-21 ต.ค. 46”

dean15_47.pdf
รายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 15/2547
เมื่อวันพุธที่ 11 สิงหาคม 2547
ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารแก่นกัลปพฤกษ์.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม (ไม่มี)
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่14/2547 เมื่อวันพุธที่ 4…

dean13_49.pdf
รายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 13/2549
เมื่อวันอังคารที่ 22 กันยายน 2549
ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารแก่นกัลปพฤกษ์
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 การเลื่อนกำหนดการสอบ
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 12/2549…

dean16_46.pdf
ระเบียบวาระการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 16/2546
วันพุธที่ 6 สิงหาคม 2546

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่จะแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 เรื่องที่ได้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในคราวประชุม ครั้งที่ 7/2546 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2546…

dean9_49.pdf
รายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 9/2549
เมื่อวันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2549
ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารแก่นกัลปพฤกษ์

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 เรื่องที่ได้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 6/2549 เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม…

dean4_49.pdf
รายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 4/2549
เมื่อวันพุธที่ 15 มีนาคม 2549
ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารแก่นกัลปพฤกษ์

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 เรื่องที่ได้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 2/2549 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2549…

dean2_49.pdf
รายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 2/2549
เมื่อวันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2549
ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารแก่นกัลปพฤกษ์

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 เรื่องที่ได้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 1/2549 เมื่อวันที่ 18 มรกาคม…

dean3_50.pdf
รายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 3/2550
เมื่อวันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2550
ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารแก่นกัลปพฤกษ์

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายต่าง ๆ…

dean6_48.pdf
รายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 6/2548
เมื่อวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2548
ณ ห้องประชุมสำนักทะเบียนและประมวลผล ชั้น 2 อาคารศูนย์วิชาการ
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 5/2548…

dean2_48.pdf
รายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 2/2548
เมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2548
ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารแก่นกัลปพฤกษ์
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม (ไม่มี)
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 1/2548 เมื่อวันพุธที่…

dean3_46.pdf
ระเบียบวาระการประชุมคณะบดี
ครั้งที่ 3/2546

ระเบียบวาระที่ เรื่อง
1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม
2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 2/2546 เมื่อวันพุธที่ 8 มกราคม 2546
3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
3.1 …

d2545-4.pdf
ระเบียบวาระการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 4/2545

ระเบียบวาระที่ เรื่อง

1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม
2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 3/2545 เมื่อวันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ 2545
3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
3.1 (ร่าง)ระเบียบ มข. …

d2522-21.pdf
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีครั้งที่ 20/2522 เมื่อวันพุธที่ 7 พฤศจิกายน 2522
วาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 โครงการสวัสดิการเพื่อส่งเสริมให้บุตรอาจารย์ ข้าราชการและลูกจ้าประจำ

d2543-3.pdf
ระเบียบวาระการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 2/2543
ระเบียบวาระที่ เรื่อง

1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม
17.14 เรื่องที่เลขานุการแจ้ง

2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 1/2543 เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2543 …

c2513-3-1.pdf
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 2/2513
วาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่อง
2.1 การรับนักศึกษาลาวเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย
ขอนแก่น
2.2 ระเบียบการทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษาของ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2