การประชุมคณบดีปี2543 ครั้งที่2

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2543 ครั้งที่2

Description

ระเบียบวาระการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 2/2543
ระเบียบวาระที่ เรื่อง

1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม
17.14 เรื่องที่เลขานุการแจ้ง

2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 1/2543 เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2543 (เอกสารเสนอในที่ประชุม)

3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
17.15 การเสนอเรื่องเพื่อบรรจุวาระในที่ประชุมคณบดีและสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
17.16 ร่างหลักการในการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิต

4 เรื่องเสนอใหม่
17.17 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
17.17.1 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการเข้าพักหอพักนักศึกษาวิทยาลัยหนองคาย มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2543
17.17.2 โครงการพัฒนาหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา
17.18 เรื่องเสนอเพื่อทราบ

5 เรื่องอื่นๆ
17.19 การรับนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2543

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2543-01-12

Files

d2543-3.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม , “การประชุมคณบดีปี2543 ครั้งที่2,” KKU Archives, accessed July 7, 2022, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/334.

Output Formats