การประชุมคณบดีปี2522 ครั้งที่10

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2522 ครั้งที่10

Description

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีครั้งที่ 9/2522 เมื่อวันพุธที่ 13 พฤษภาคม
2522
วาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 การแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ
ทบวงมหาวิทยาลัย
วาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
3.1 การรับนิสิตนักศึกษาที่ถูกคัดชื่อออกเพราะความประพฤติเสียหาย
3.2 รายรับ – รายจ่ายในการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อนปีการศึกษา 2521 – 2522
วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 ร่างประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่องการบริการการกำจัดขยะมูลฝอย
ตามที่พักอาศัย พ.ศ. 2522
4.2 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วยการใช้และรักษาไฟฟ้าใน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2522
4.3 ร่างระเบียบฯ ว่าด้วยการใช้น้ำประปาและบริการเกี่ยวกับการประปา-
สุขาภิบาล พ.ศ. 2522
4.4 ร่างข้อบังคับสโมสรอาจารย์ – ข้าราชการมหาวิทยาลัยขอนแก่น
วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 การอบรมจิตวิทยาความมั่นคง
5.2 การปฐมนิเทศอาจารย์ – ข้าราชการใหม่ ปี 2522
5.3 การวัดผลการศึกษา
5.4 การแต่งตั้งชื่อและใช้ชื่อห้องของคณะต่างๆ
5.5 รายงานผลการสำรวจรายการงบประมาณปี 2522 ที่ยังไม่ได้รับเรื่องเพื่อขอ
เงินประจำงวด (ครั้งที่ 2)
5.6 การรับนักศึกษาสำรองเข้าศึกษาในคณะต่างๆ

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2522-06-20

Files

d2522-10.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “การประชุมคณบดีปี2522 ครั้งที่10,” KKU Archives, accessed May 28, 2022, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/333.

Output Formats