Homeรู้จักกันก่อน

รู้จักกันก่อน

หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้บริการข้อมูลประวัติศาสตร์และความทรงจำของมหาวิทยาลัยขอนแก่น สารสนเทศที่ให้บริการ ได้แก่ เอกสารจดหมายเหตุ สิ่งพิมพ์มหาวิทยาลัย ภาพถ่ายและโสตทัศนวัสดุ รวมทั้งให้บริการฝากเก็บรักษา รับบริจาค เอกสาร ภาพถ่าย สิ่งของต่างๆ ที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อนำไปอนุรักษ์จัดเก็บตามหลักวิชาการจดหมายเหตุ และจัดแสดงเผยแพร่เพื่อการศึกษาค้นคว้า 

การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูล ชอบด้วยกฎหมายตามพรบ.ข้อมูลส่วนบุคคล หมวด Scientific or Historical Research คือ การจัดทำเอกสารประวัติศาสตร์, จดหมายเหตุ, การศึกษาวิจัย, สถิติ

© ภาพถ่ายและเอกสารเป็นลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น นำไปใช้เพื่อการศึกษาหรือกิจกรรมของมหาวิทยาลัยเท่านั้น และได้รับการคุ้มครองตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์

ข้อมูลที่ปรากฏอาจมีผลกระทบต่อบุคคลอื่น ผู้ศึกษาวิจัยพึงระมัดระวังในการเผยแพร่

ติดต่อเรา
ภายใน 42644, 42668, มือถือ 089-419-6571
bwanch@kku.ac.th, mprapa@kku.ac.th

Facebookhttps://www.facebook.com/kku.archives/
ที่ตั้ง : ห้อง2102 ชั้น1 อาคาร2 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
เวลาทำการ : จ.-ศ. 08.30-16.30  

บริการสืบค้นฐานข้อมูล 
1.ภาพถ่ายมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
2.รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
3.รายงานการประชุมคณบดี
4.หนังสือ สิ่งพิมพ์ 
5.วัตถุ ของที่ระลึก 

ช่องทางการสืบค้น
1.One Search
2.คลังจดหมายเหตุ
3.Google Search

* หนังสือ สิ่งพิมพ์จะระบุสถานที่จัดเก็บ (Location) คือ Central Building 2 Room 2102, Archive และมีเลขหมู่ (Call No.) เป็น มข./....