HomeAbout

About

หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้บริการข้อมูลประวัติศาสตร์และความทรงจำของมหาวิทยาลัยขอนแก่น สารสนเทศที่ให้บริการ ได้แก่ เอกสารจดหมายเหตุ สิ่งพิมพ์มหาวิทยาลัย ภาพถ่ายและโสตทัศนวัสดุ รวมทั้งให้บริการฝากเก็บรักษา รับบริจาค เอกสาร ภาพถ่าย สิ่งของต่างๆ ที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อนำไปอนุรักษ์จัดเก็บตามหลักวิชาการจดหมายเหตุ และจัดแสดงเผยแพร่เพื่อการศึกษาค้นคว้า 

การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูล ชอบด้วยกฎหมายตามพรบ.ข้อมูลส่วนบุคคล หมวด Scientific or Historical Research คือ การจัดทำเอกสารประวัติศาสตร์, จดหมายเหตุ, การศึกษาวิจัย, สถิติ

© ภาพถ่ายและเอกสารเป็นลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น นำไปใช้เพื่อการศึกษาหรือกิจกรรมของมหาวิทยาลัยเท่านั้น และได้รับการคุ้มครองตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์

ข้อมูลที่ปรากฏอาจมีผลกระทบต่อบุคคลอื่น ผู้ศึกษาวิจัยพึงระมัดระวังในการเผยแพร่

ติดต่อเรา
043-202541-2, ภายใน 42644, 42668, มือถือ 089-419-6571
bwanch@kku.ac.th, mprapa@kku.ac.th

Facebookhttps://www.facebook.com/kku.archives/
ที่ตั้ง : ห้อง2102 ชั้น1 อาคาร2 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
เวลาทำการ : 08.30-16.30  

บริการสืบค้นฐานข้อมูล 
1.ภาพถ่ายที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2509-2534 
2.เอกสารรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2510-2546 
3.เอกสารรายงานการประชุมคณบดี พ.ศ. 2516-2544 
4.หนังสือ สิ่งพิมพ์ พ.ศ.2508-ปัจจุบัน 
5.วัตถุ ของที่ระลึก พ.ศ.2507-ปัจจุบัน  

วิธีการสืบค้น
1.ค้นจาก คลังจดหมายเหตุ
2.ค้นโดย Google Search ภายในฐานข้อมูล
3.หนังสือ สิ่งพิมพ์ สืบค้นที่ฐานข้อมูลห้องสมุด https://library.kku.ac.th

* หนังสือ สิ่งพิมพ์จะระบุสถานที่จัดเก็บ (Location) คือ Central Building 2 Room 2102, Archive และมีเลขหมู่ (Call No.) เป็น มข./....