การประชุมคณบดีปี2522 ครั้งที่1

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2522 ครั้งที่1

Description

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีครั้งที่ 37/2521 เมื่อวันพุธที่ 27 ธันวาคม 2521
วาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน (ไม่มี)
วาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ (ไม่มี)
วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วยการประชุมคณะกรรมการประจำ
คณะ พ.ศ. 2521
4.2 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่องที่พักอาศัยของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
พ.ศ. 2521

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2522-01-03

Files

d2522-1.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “การประชุมคณบดีปี2522 ครั้งที่1,” KKU Archives, accessed June 17, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/331.

Output Formats