การประชุมคณบดีปี2519 ครั้งที่15

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2519 ครั้งที่15

Description

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีครั้งที่ 13/2519 และครั้งที่ 14/2519
วาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 การพิจารณางบประมาณค่าใช้จ่ายประกอบเหตุผลที่จะให้ลูกจ้างหยุดงาน
ประจำสัปดาห์ 2 วัน
2.2 เรื่องการปรับปรุงโรงซ่อมรถของมหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งก่อน
2.3 การตั้งปั๊มน้ำมันเบนซินซุปเปอร์ของสามทหารเพิ่มขึ้นที่ปั๊มของมหาวิทยาลัย
2.4 การพิจารณาร่างระเบียบว่าด้วยที่พักอาศัยของมหาวิทยาลัย
2.5 ประมาณการใช้จ่ายเงินค่าตอบแทนเกี่ยวกับการสอนของอาจารย์
2.6 เรื่องเงินค่าเบี้ยประชุมกรรมการประจำคณะ
2.7 ผลการเจรจาของคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์กับกรมชลประทาน เรื่องสิทธิ
ครอบครองเหนืออ่างเก็บน้ำหนองแวงน้อย
2.8 รายงานผลการสอบสวนข้อเท็จจริงกรณีคนงานและเจ้าหน้าที่หน่วยประมงไป
ตัดไม้บริเวณศูนย์เลี้ยงสัตว์
2.9 รายงานเรื่องผลการไปติดต่อดำเนินการจักตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ใน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2519-12-17

Files

d2519-15.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “การประชุมคณบดีปี2519 ครั้งที่15,” KKU Archives, accessed June 21, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/330.

Output Formats