การประชุมคณบดีปี2519 ครั้งที่16

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2519 ครั้งที่16

Description

วาระที่ 1 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 15/2519 วันที่ 17 ธันวาคม 2519
วาระที่ 2 เรื่องรายชื่อนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ ที่สำเร็จการศึกษาภาคต้น
วาระที่ 3 เรื่องพิจารณาโครงการเปิดสอนหลักสูตรศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต
3.1 เรื่อง การพิจารณาหลักสูตรภาควิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ของคณะวิทยาศาสตร์-อักษรศาสตร์
วาระที่ 4 เรื่องรายงานผลการประชุมเรื่องการรับสมัครและสอบคัดเลือก ณ ทบวงมหาวิทยาลัยของรัฐ
วาระที่ 5 เรื่องคณะวิทยาศาสตร์หารือขอให้แต่ละภาควิชายืมเงินทดรองจ่ายเพื่อซื้อวัสดุมาใช้ราชการเป็นเงินสด
วาระที่ 6 เรื่องคณะวิศวกรรมศาสตร์ขออนุมัติใช้เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยเป็นค่าใช่จ่าย
ในการคุมสอบ และดำเนินการสอบของอาจารย์
วาระที่ 7 เรื่องหารือระเบียบเกี่ยวกับเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย
วาระที่ 8 เรื่องคณะวิศวกรรมศาสตร์ขอเบิกเงินค่าสอนพิเศษเพิ่มเติม

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2519-12-22

Files

D2519_16.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “การประชุมคณบดีปี2519 ครั้งที่16,” KKU Archives, accessed June 20, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/329.

Output Formats