รายงานการประชุมสภาปี2551 ครั้งที่3

Dublin Core

Title

รายงานการประชุมสภาปี2551 ครั้งที่3

Description

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องที่เลขานุการจะแจ้งต่อที่ประชุม -ไม่มี-
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 2/2551 เมื่อวันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ 2551
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องสืบเนื่อง
4.1 รายงานสถานภาพสินทรัพย์และการลงทุนของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพียงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2551
4.2 รายงานผลการดำเนินการของคณะกรรมการการเงินของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
4.3 การขอความเห็นชอบสถานที่ตั้งโครงการอาคารที่พักอาศัยบุคลากร จากคณะกรรมการบริหารทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย และรายงานความคืบหน้าในการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
4.4 การดำเนินโครงการชุดที่พักอาศัยบุคลากรเพื่อสวัสดิการ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
5.1 การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจำปี
5.2 (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ. ...
5.3 ขออนุมัติการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2551
5.4 (ร่าง) ระเบียบฯ ว่าด้วยสถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2551
5.5 (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาการอุทธรณ์ผลการพิจารณาการแต่งตั้งบุคคลให้ดำเนินตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2551
5.6 (ร่าง) ระเบียบฯ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย สวัสดิการเงินกู้เพื่อการเคหะสงเคราะห์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ...
5.7 รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2550 และแผนงบประมาณปี 2551 ของศูนย์วิจัยร่วมเฉพาะทางด้านส่วนประกอบฮาร์ดดิสก์ไดฟ์
5.8 ขออนุมัติหลักสูตรมหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 4 หลักสูตร

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
6.1 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเมืองในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
6.2 การเวียนหนังสือขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา
6.3 รายงานผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี ประจำเดือน มกราคม 2551
6.4 สรุปกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และรายงานสรุปข่าวมหาวิทยาลัยขอนแก่นในหน้าหนังสือพิมพ์ วารสาร สื่อมวลชน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2551
ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอื่น ๆ
7.1 ขออนุมัติยกเว้นหลักเกณฑ์การต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย
7.2 การรับมอบที่ดินเขตทหารที่ ตำบลท่าพระ
7.3 การประเมินผลสำนักวิชาศึกษาทั่วไป
7.4 รายงานฉบับสุดท้าย สำหรับการรับฟังความคิดเห็นโดยการสนทนากลุ่มและสัมภาษณ์เจาะลึก
7.5 เรื่องเสนอจากองค์กรแพทย์ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2551-03-05

Files

council3_51.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “รายงานการประชุมสภาปี2551 ครั้งที่3,” KKU Archives, accessed August 17, 2022, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/327.

Output Formats