รายงานการประชุมสภาปี2551 ครั้งที่2

Dublin Core

Title

รายงานการประชุมสภาปี2551 ครั้งที่2

Description

ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 2/2551
ระเบียบวาระที่ เรื่อง
1.เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม
2.เรื่องที่เลขานุการแจ้งต่อที่ประชุม
2.1 รายงานผลการดำเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-ธันวาคม 2550
3.เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่1/2551 เมื่อพุธที่ 9 มกราคม 2551
4.เรื่องสืบเนื่อง
4.1 รายงานสถานภาพสินทรัพย์และการลงทุนของมหาวิทยาลัยขอนแก่นเพียงวันที่
17 มกราคม 2551
4.2 รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานของคณะกรรมการการเงินของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
4.3 รายงานผลการดำเนินการของคณะกรรมการบริหารทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
4.4 โครงการพัฒนาสวนศึกษาธรรมชาติด้านพืชและสัตว์
5.เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
5.1 ขอความเห็นชอบสถานที่ตั้งโครงการอาคารที่พักอาศัยบุคลากร
5.2 ขออนุมัติงบประมาณเพื่อใช้จ่ายในการโอนสิทธ์การเช่าอาคารของโครงการจัดตั้งศูนย์บริการประชาชน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
5.3 (ร่าง)ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการบริหารศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ...
5.4 (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การดูแลระบบคอมพิวเตอร์และการใช้บริการคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ...
5.5 หารือทิศทางนโยบาย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครบรอบ 60 ปี
5.6 เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการจรรยาบรรณ
5.7 ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งจะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ พ.ศ.2551
5.8 เสนอแต่งตั้งคณะบดีคณะเทคนิคการแพทย์ และคณบดีวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น
5.9 ขออนุมัติหลักสูตรมหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 3 หลักสูตร
5.10 ขออนุมัติแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (ตามรายละเอียดเอกสารลับ)
5.11 เสนอยออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา
6.เรื่องเสนอเพื่อทราบ
6.1 แผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565)
6.2 รายงานความคืบหน้าโครงการออกแบบผังแม่บทมหาวิทยาลัยขอนแก่น
6.3 รายงานความคืบหน้าระบบขนส่งมวลชน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
6.4 สรุปรายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินผลงานของผู้บริการระดับหัวหน้าหน่วยงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น
6.5 พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชาครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่ง ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550
6.6 พระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้อราชการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2550
6.7 รายงานผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี ประจำเดือนธันวาคม 2550
6.8 สรุปกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และรายงานสรุปข่าวมหาวิทยาลัยขอนแก่นในหน้าหนังสือพิมพ์ วารสาร สื่อมวลชน ประจำเดือนมกราคม 2551
6.9 รายงานการจัดการแข่งขันวิ่งขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ ครั้งที่ 5
7.เรื่องอื่น ๆ

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2551-02-06

Files

council2_51.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “รายงานการประชุมสภาปี2551 ครั้งที่2,” KKU Archives, accessed December 1, 2023, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/326.

Output Formats