Browse Items (523 total)

  • Tags: มหาวิทยาลัยขอนแก่น

195107790_3925435097503737_8799690928538779786_n (1).jpg
หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี 2512
รุ่นพี่ มข.รุ่น 2, น้องใหม่ มข.6 ผูกไทร์ และด้านหลังนักศึกษาหญิง รุ่น 4 และ 5 ติดกระดุมบน

3-12-768x583.jpg
บัตรโดยสารรถไฟของนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 13 ปี พ.ศ. 2519 ที่สถานีรถไฟขอนแก่น

96147635_2884008108315336_8421633506777497600_n.jpg
สมุดธนาคาร - บัตรห้องสมุด สมัยรหัสประจำตัวนักศึกษา ขึ้นต้นด้วยเลข 23

พิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารหอสมุดกลางหลังใหม่.pdf
ตึกหอสมุดกลางหลังใหม่ได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2522 และจะก่อสร้างเสร็จในวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ.2524 ในการดำเนินการก่อสร้างครั้งนี้ ใช้เงินงบประมาณ 12 ล้านบาท โดยมี ผ.ศ.ธิติ เฮงรัศมี เป็นสถาปนิก ดร.ธีรพงศ์ อรรถจารุสิทะิ์…

10 ปี สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.pdf
สำนักวิทยบริการ เป็นหน่วยงานหนึ่งของมหาวิทยาลัยที่มีความสำคัญยิ่ง เพราะเป็นแหล่งรวบรวมความรู้ความก้าวหน้าทางวิชาการแขนงต่างๆไว้มากมาย ซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษาอย่างยิ่ง

videoplayback (5).mp4
วิดีโอประชาสัมพันธ์ห้องสมุดคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
จัดทำโดย สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น และนักศึกษาสาขาสารสนเทศศาสตร์

videoplayback (4).mp4
Digital Library & Co-Working Space KKU AG's Library
คลิปวิดีโอแนะนำห้องสมุดคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

videoplayback (3).mp4
วิดีทัศน์แนะนำห้องสมุด สมนึก พูนทรัพย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

จัดทำโดย ห้องสมุด สมนึก พูนทรัพย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
และภารกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อโสตทัศน์ สำนักวิทยบริการ(สำนักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู้)…

K03.jpg
การสมควรให้มีการปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการของสำนักวิทยบริการใหม่ เพื่อรองรับบทบาทภารกิจที่ปรับเปลี่ยนและเพิ่มขึ้น

K02.pdf
เพื่อให้การบริหารงานของมหาวิทยาลัยขอนแก่น มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558

K01.pdf
เพื่อให้การบริหารงานของมหาวิทยาลัยขอนแก่น มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2558 ในการให้การศึกษา ส่งเสริม ประยุกต์และพัฒนาวิชาการและวิชาชีพขั้นสูง

20200716-2563-2-KKUL.pdf
รายงานประชุมคณะกรรมการประจำสำนักหอสมุดครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 09:00 - 12:00 น. โดยการประชุมออนไลน์ทางไกล Google Meet

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
ระเบียบวาระที่ 1.1…

2563-1รายงานคณะกรรมการประจำสำนักหอสมุด_ครั้งที่ 1-2563.pdf
รายงานประชุมคณะกรรมการประจำสำนักหอสมุดครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2563 เวลา 13:30 - 15:30 น. โดยการประชุมออนไลน์ทางไกล Google Meet

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
ระเบียบวาระที่ 1.1…

2562-2.pdf
รายงานประชุมคณะกรรมการประจำสำนักหอสมุดครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ 4 ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
ระเบียบวาระที่ 1.1 สรุปผลดำเนินงานของสำนักหอสมุด (ช่วงวันที่ 1 ตุลาคม 2561-30…

2562-1.pdf
รายงานประชุมคณะกรรมการประจำสำนักหอสมุดครั้งที่ 1/2562(ปีงบประมาณ 2562) เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมบายศรี ชั้น 4 อาคาร 1 สำนักหอสมุด

ระเบียบวาระที่ 1 แจ้งเพื่อทราบ
ระเบียบวาระที่ 1.1 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2561 ( ช่วงวันที่ 1…

2561-1.pdf
รายงานประชุมคณะกรรมการประจำสำนักหอสมุดครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมบายศรี ชั้น 4 อาคาร 1 สำนักหอสมุด

ระเบียบวาระที่ 1 แจ้งเพื่อทราบ
ระเบียบวาระที่ 1.1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจำสำนักหอสมุด
ระเบียบวาระที่ 1.2…

2560-2.pdf
รายงานประชุมคณะกรรมการประจำสำนักหอสมุดครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมบายศรี ชั้น 4 อาคาร 1 สำนักหอสมุด

ระเบียบวาระที่ 1 เรียนแจ้งเพื่อทราบ
ระเบียบวาระที่ 1.1 รายงานการเงิน ไตรมาสที่ 2
ระเบียบวาระที่ 1.2…

2560-1.pdf
รายงานประชุมคณะกรรมการประจำสำนักหอสมุดครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุมบายศรี ชั้น 4 อาคาร 1 สำนักหอสมุด

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
ระเบียบวาระที่ 1.1 แนะนำผู้บริหารของสำนักหอสมุดชุดใหม่
ระเบียบวาระที่ 1.2…

videoplayback (2).mp4
วิดีโอรวบรวมผลงานของรองศาสตราจารย์ กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น คนที่ 10 กับห้องสมุด มข. ช่วงดำรงตำแหน่งระหว่างปีพ.ศ. 2554-2562

P1000 2532.jpg
รศ.ดร.ยุพิน เตชะมณี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ โดยมีประธานตัดริบบิ้นเปิดงานและเยี่ยมชมนิทรรศการและกิจกรรมต่าง ๆ ภายในงาน

068.pdf
ออกประกาศกองทุนวิจัยสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรสำนักหอสมุดได้มีโอกาสเพิ่มพูนสถมรรถนะในการปฏิบัติงาน
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2