Browse Items (7 total)

  • Tags: ประกาศ

K03.jpg
การสมควรให้มีการปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการของสำนักวิทยบริการใหม่ เพื่อรองรับบทบาทภารกิจที่ปรับเปลี่ยนและเพิ่มขึ้น

K02.pdf
เพื่อให้การบริหารงานของมหาวิทยาลัยขอนแก่น มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558

K01.pdf
เพื่อให้การบริหารงานของมหาวิทยาลัยขอนแก่น มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2558 ในการให้การศึกษา ส่งเสริม ประยุกต์และพัฒนาวิชาการและวิชาชีพขั้นสูง

2021-02-111613017287.pdf
เพื่อให้เเนวปฏิบัติเเละหลักเกณฑ์การลาออนไลน์ ของบุคลากรสำนักหอสมุดเเละทรัพยากรการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยขอนเเก่น เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2