Browse Items (145 total)

  • Tags: สำนักหอสมุด

10 ปี สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.pdf
สำนักวิทยบริการ เป็นหน่วยงานหนึ่งของมหาวิทยาลัยที่มีความสำคัญยิ่ง เพราะเป็นแหล่งรวบรวมความรู้ความก้าวหน้าทางวิชาการแขนงต่างๆไว้มากมาย ซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษาอย่างยิ่ง

videoplayback (5).mp4
วิดีโอประชาสัมพันธ์ห้องสมุดคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
จัดทำโดย สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น และนักศึกษาสาขาสารสนเทศศาสตร์

videoplayback (4).mp4
Digital Library & Co-Working Space KKU AG's Library
คลิปวิดีโอแนะนำห้องสมุดคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

videoplayback (3).mp4
วิดีทัศน์แนะนำห้องสมุด สมนึก พูนทรัพย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

จัดทำโดย ห้องสมุด สมนึก พูนทรัพย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
และภารกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อโสตทัศน์ สำนักวิทยบริการ(สำนักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู้)…

K03.jpg
การสมควรให้มีการปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการของสำนักวิทยบริการใหม่ เพื่อรองรับบทบาทภารกิจที่ปรับเปลี่ยนและเพิ่มขึ้น

20200716-2563-2-KKUL.pdf
รายงานประชุมคณะกรรมการประจำสำนักหอสมุดครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 09:00 - 12:00 น. โดยการประชุมออนไลน์ทางไกล Google Meet

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
ระเบียบวาระที่ 1.1…

2563-1รายงานคณะกรรมการประจำสำนักหอสมุด_ครั้งที่ 1-2563.pdf
รายงานประชุมคณะกรรมการประจำสำนักหอสมุดครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2563 เวลา 13:30 - 15:30 น. โดยการประชุมออนไลน์ทางไกล Google Meet

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
ระเบียบวาระที่ 1.1…

2562-2.pdf
รายงานประชุมคณะกรรมการประจำสำนักหอสมุดครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ 4 ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
ระเบียบวาระที่ 1.1 สรุปผลดำเนินงานของสำนักหอสมุด (ช่วงวันที่ 1 ตุลาคม 2561-30…

2562-1.pdf
รายงานประชุมคณะกรรมการประจำสำนักหอสมุดครั้งที่ 1/2562(ปีงบประมาณ 2562) เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมบายศรี ชั้น 4 อาคาร 1 สำนักหอสมุด

ระเบียบวาระที่ 1 แจ้งเพื่อทราบ
ระเบียบวาระที่ 1.1 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2561 ( ช่วงวันที่ 1…

2561-1.pdf
รายงานประชุมคณะกรรมการประจำสำนักหอสมุดครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมบายศรี ชั้น 4 อาคาร 1 สำนักหอสมุด

ระเบียบวาระที่ 1 แจ้งเพื่อทราบ
ระเบียบวาระที่ 1.1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจำสำนักหอสมุด
ระเบียบวาระที่ 1.2…

2560-2.pdf
รายงานประชุมคณะกรรมการประจำสำนักหอสมุดครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมบายศรี ชั้น 4 อาคาร 1 สำนักหอสมุด

ระเบียบวาระที่ 1 เรียนแจ้งเพื่อทราบ
ระเบียบวาระที่ 1.1 รายงานการเงิน ไตรมาสที่ 2
ระเบียบวาระที่ 1.2…

2560-1.pdf
รายงานประชุมคณะกรรมการประจำสำนักหอสมุดครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุมบายศรี ชั้น 4 อาคาร 1 สำนักหอสมุด

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
ระเบียบวาระที่ 1.1 แนะนำผู้บริหารของสำนักหอสมุดชุดใหม่
ระเบียบวาระที่ 1.2…

videoplayback (2).mp4
วิดีโอรวบรวมผลงานของรองศาสตราจารย์ กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น คนที่ 10 กับห้องสมุด มข. ช่วงดำรงตำแหน่งระหว่างปีพ.ศ. 2554-2562

videoplayback (1).mp4
ห้องสมุด มข. ที่พร้อมให้บริการนักศึกษา บุคลากร และประชาชนทั่วไป(ที่เป็นสมาชิกห้องสมุด) ที่นี่ไม่ใช่แค่สถานที่สวยงามแต่มีวัสดุอุปกรณ์ในการเรียนรู้ที่ทันสมัย เติมเต็มด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสร้างบรรยากาศแห่งการสร้างสรรค์ การทำงานร่วมกัน…

videoplayback.mp4
การแนะนำพื้นที่การเรียนรู้ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้แก่ สำนักหอสมุดกลางและห้องสมุดคณะต่างๆ กว่า 13 แห่ง เช่น
คณะทันตแพทยศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
คณะสัตวแพทยศาสตร์
คณะสาธารณสุขศาสตร์

2021-02-111613018731.pdf
เพื่อให้การดำเนินงานขอรับรางวัลคุณภาพแห่งชาติของสำนักหอสมุด ประจำปี2563 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

115.pdf
เพื่อให้การดำเนินงานขอรับรางวัลคุณภาพแห่งชาติของสำนักหอสมุด ประจำปี2563 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

2021-02-111613018401.pdf
เพื่อให้การจัดทำฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญของ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

134.pdf
เพื่อให้การจัดการถ่ายโอนข้อมูลห้องสมุดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นเข้าสู่ระบบ Walai AutoLib ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย

097.pdf
เพื่อให้การจัดการถ่ายโอนข้อมูลห้องสมุดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นเข้าสู่ระบบ Walai AutoLib ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย

091.pdf
เพื่อให้การจัดการถ่ายโอนข้อมูลห้องสมุดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นเข้าสู่ระบบ Walai AutoLib ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย

098.pdf
เพื่อให้การดำเนินงานโครงการ KKU Smart City เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

2020-06-141592132016.pdf
เพื่อให้การจัดงานครบรอบวันสถาปนาสำนักหอสมุด ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2