รายงานประชุมคณะกรรมการประจำสำนักหอสมุด

Dublin Core

Title

รายงานประชุมคณะกรรมการประจำสำนักหอสมุด

Subject

รายงานประชุมคณะกรรมการประจำสำนักหอสมุดครั้งที่ 1/2561

Description

รายงานประชุมคณะกรรมการประจำสำนักหอสมุดครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมบายศรี ชั้น 4 อาคาร 1 สำนักหอสมุด

ระเบียบวาระที่ 1 แจ้งเพื่อทราบ
ระเบียบวาระที่ 1.1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจำสำนักหอสมุด
ระเบียบวาระที่ 1.2 แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2561
ระเบียบวาระที่ 1.3 รายงานผลการดำเนินงานด้านวิชาการ (ตุลาคม-ธันวาคม 2560)
ระเบียบวาระที่ 1.4 รายงานผลการดำเนินงานด้านกิจการพิเศษ(ตุลาคม-ธันวาคม 2560)
ระเบียบวาระที่ 1.5 รายงานด้านการเงิน
ระเบียบวาระที่ 1.6 บุคลากรได้รับรางวัลดีเด่น
ระเบียบวาระที่ 1.7 งานพื้นคอนกรีตพิมพ์ลาย
ระเบียบวาระที่ 1.8 เครื่องชาร์จมือถืออัตโนมัติ
ระเบียบวาระที่ 1.9 ติดตั้ง เสาโซล่าเซลล์บริเวณหน้าอาคารสำนักหอสมุด
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักหอสมุด ครั้งทีี่ 2/2560
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
ระเบียบวาระที่ 3.1 การทบทวนระเบียบการให้บริการ
ระเบียบวาระที่ 4 เพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระที่ 4.1 โครงสร้างการบริหารสำนักหอสมุด
ระเบียบวาระที่ 4.2 การบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการเรียนรู้และวิจัย
ระเบียบวาระที่ 4.3 การติดตามหนี้สินกรณีนักศึกษาตกออก
ระเบียบวาระที่ 4.4 การขอความอนุเคราะห์งบประมาณสนับสนุนการศุกษาของบุคลากร
ระเบียบวาระที่ 4.5 การทบทวนกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการของสำนักหอสมุด
ระเบียบวาระที่ 4.6 ปรับปรุงทางขึ้นผู้พิการอาคาร 1
ระเบียบวาระที่ 4.7 แนงทางการจัดซื้อวารสาร Science Direct 2019
ระเบียบวาระที่ 4.8 กิจกรรมส่งเสริมการใช้งานแม่มณี money solution
ระเบียบวาระที่ 4.9 การประเมินค่าเงินเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น
ระเบียบวาระที่ 4.10 การแต่งตั้งผู้ประสานงานห้อง
สมุดวิทยาเขตหนองคาย

Creator

สำนักหอสมุด

Source

https://drive.google.com/file/d/14H6ZnSY_K2dajAkV8MO392iWdyRTU8k5/view

Publisher

สำนักหอสมุด

Date

2561-01-24

Contributor

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Format

PDF

Language

TH

Type

Text

Identifier

2561-1

Files

2561-1.pdf

Citation

สำนักหอสมุด, “รายงานประชุมคณะกรรมการประจำสำนักหอสมุด,” KKU Archives, accessed May 30, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/6573.

Output Formats