รายงานประชุมคณะกรรมการประจำสำนักหอสมุด

Dublin Core

Title

รายงานประชุมคณะกรรมการประจำสำนักหอสมุด

Subject

รายงานประชุมคณะกรรมการประจำสำนักหอสมุดครั้งที่ 2/2560

Description

รายงานประชุมคณะกรรมการประจำสำนักหอสมุดครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมบายศรี ชั้น 4 อาคาร 1 สำนักหอสมุด

ระเบียบวาระที่ 1 เรียนแจ้งเพื่อทราบ
ระเบียบวาระที่ 1.1 รายงานการเงิน ไตรมาสที่ 2
ระเบียบวาระที่ 1.2 รายงานผลการดำเนินงานบริการห้องสมุดเดือนมกราคม 2560-เดือนมิถุนายน 2560
ระเบียบวาระที่ 1.3 รายงานผลการดำเนินงานฝ่ายบริหาร
ระเบียบวาระที่ 1.4 แจ้งผลการพิจารณาปรับแผนงบประมาณเงินรายได้ สำนักอธิการบดีปีงบประมาณ 2560
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
ระเบียบวาระที่ 3.1 กิจกรรมมีนา-ลดค่าปรับ
ระเบียบวาระที่ 3.2 ร่างระเบียบและประกาศเรื่อง การใช้บริการห้องสมุด
ระเบียบวาระที่ 4 เร่ื่องเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระที่ 4.1 การอนุมัติซ่อมเครื่องปรับอากาศ
ระเบียบวาระที่ 4.2 คำร้องของบประมาณสำนักหอสมุด ประจำปี 2561
ระเบียบวาระที่ 4.3 ขออนุมัติโอนเงินเปลี่ยนแปลงงบประมาณเงินรายได้ พ.ศ.2560
ระเบียบวาระที่ 4.4 รายงานการสำรวจการชำรุดของอาคารศูนย์สารสนเทศ
ระเบียบวาระที่ 4.5 ขออนุมัติแต่งตั้งผู้ช่วยผู้อำนวนการ(เพิ่มเติม)
ระเบียบวาระที่ 4.6 รายชื่อเครือข่ายประสานงานห้องสมุด
ระเบียบวาระที่ 4.7 การเช่าสถานที่ให้บริการอาหารและเครื่องดื่มภายในสำนักหอสมุด
ระเบียบวาระที่ 4.8 การขอใช้สถานที่และค่าตอบแทนการใช้พื้นที่
ระเบียบวาระที่ 4.9 การแสดงเจตนาและแบบประเมินผู้เปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ระเบียบวาระที่ 4.10 รายงานการตรวจสอบภายในสำนักหอสมุดประเด็นการจ้างงเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศ
4.11 การต่อต้าน MOU สมาชิกเครือข่ายแหล่งเรียนรู้จังหวัดขอนแก่น
4.12 การเสนอรายชื่อผู้สมควรได้รับรางวัล "พระธาตุพนมทองคำ" และ " ปริญญากิตติมศักดิ์" ประจำปี 2560
ระเบียบวาระที่ 4.13 การคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับพระราชทานรางวัล "ศรีมอดินแดง" ประจำปี 2560
ระเบียบวาระที่ 4.14 ขอเพิ่มอัตราเบิกจ่ายค่าอาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่มในงานประชุมผู้อำนวยการ Pulinet ในวันที่ 22-23 มิถุนายน 2560
ระเบียบวาระที่ 4.15 การเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลกัลปพฤกษ์ทองคำ ประจำปี 2560

Creator

สำนักหอสมุด

Source

https://drive.google.com/file/d/1Fu1UffVl0f2TU-tyZvDnmBo5XQ-00jkP/view

Publisher

สำนักหอสมุด

Date

2560-06-13

Contributor

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Format

PDF

Language

TH

Type

Text

Identifier

2560-2

Text Item Type Metadata

Original Format

Text

Files

2560-2.pdf

Citation

สำนักหอสมุด, “รายงานประชุมคณะกรรมการประจำสำนักหอสมุด,” KKU Archives, accessed April 13, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/6572.

Output Formats