Browse Items (8 total)

  • Tags: คณะกรรมการ

20200716-2563-2-KKUL.pdf
รายงานประชุมคณะกรรมการประจำสำนักหอสมุดครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 09:00 - 12:00 น. โดยการประชุมออนไลน์ทางไกล Google Meet

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
ระเบียบวาระที่ 1.1…

2563-1รายงานคณะกรรมการประจำสำนักหอสมุด_ครั้งที่ 1-2563.pdf
รายงานประชุมคณะกรรมการประจำสำนักหอสมุดครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2563 เวลา 13:30 - 15:30 น. โดยการประชุมออนไลน์ทางไกล Google Meet

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
ระเบียบวาระที่ 1.1…

2562-2.pdf
รายงานประชุมคณะกรรมการประจำสำนักหอสมุดครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ 4 ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
ระเบียบวาระที่ 1.1 สรุปผลดำเนินงานของสำนักหอสมุด (ช่วงวันที่ 1 ตุลาคม 2561-30…

2562-1.pdf
รายงานประชุมคณะกรรมการประจำสำนักหอสมุดครั้งที่ 1/2562(ปีงบประมาณ 2562) เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมบายศรี ชั้น 4 อาคาร 1 สำนักหอสมุด

ระเบียบวาระที่ 1 แจ้งเพื่อทราบ
ระเบียบวาระที่ 1.1 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2561 ( ช่วงวันที่ 1…

2561-1.pdf
รายงานประชุมคณะกรรมการประจำสำนักหอสมุดครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมบายศรี ชั้น 4 อาคาร 1 สำนักหอสมุด

ระเบียบวาระที่ 1 แจ้งเพื่อทราบ
ระเบียบวาระที่ 1.1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจำสำนักหอสมุด
ระเบียบวาระที่ 1.2…

2560-2.pdf
รายงานประชุมคณะกรรมการประจำสำนักหอสมุดครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมบายศรี ชั้น 4 อาคาร 1 สำนักหอสมุด

ระเบียบวาระที่ 1 เรียนแจ้งเพื่อทราบ
ระเบียบวาระที่ 1.1 รายงานการเงิน ไตรมาสที่ 2
ระเบียบวาระที่ 1.2…

2560-1.pdf
รายงานประชุมคณะกรรมการประจำสำนักหอสมุดครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุมบายศรี ชั้น 4 อาคาร 1 สำนักหอสมุด

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
ระเบียบวาระที่ 1.1 แนะนำผู้บริหารของสำนักหอสมุดชุดใหม่
ระเบียบวาระที่ 1.2…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2