Browse Items (5657 total)

2021-02-111613018731.pdf
เพื่อให้การดำเนินงานขอรับรางวัลคุณภาพแห่งชาติของสำนักหอสมุด ประจำปี2563…

115.pdf
เพื่อให้การดำเนินงานขอรับรางวัลคุณภาพแห่งชาติของสำนักหอสมุด ประจำปี2563…

098.pdf
เพื่อให้การดำเนินงานโครงการ KKU Smart City เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

2020-06-141592132016.pdf
เพื่อให้การจัดงานครบรอบวันสถาปนาสำนักหอสมุด ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย

117.pdf
เพื่อให้การส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนางาน สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น…

015.pdf
เพื่อให้การพิจารณาดำเนินการการค้างค่าปรับของสำนักหอสมุดเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

101.pdf
เพื่อให้การดำเนินงานด้านการพัฒนาบุคลากรสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น…

136.pdf
เพื่อให้การดำเนินงานจัดส่งเสริมและพัฒนาบริการสำหรับผู้สูงอายุ…

095.pdf
เพื่อให้การดำเนินงานจัดส่งเสริมและพัฒนาบริการสำหรับผู้สูงอายุ…

099.pdf
เพื่อให้การดำเนินการต้อนรับและนำชมห้องสมุดของสำนักหอสมุด…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2