พระราชกฤษฎีกา จัดตั้งสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.๒๕๒๒

Dublin Core

Title

พระราชกฤษฎีกา จัดตั้งสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.๒๕๒๒

Subject

ฉบับพิเศษ หน้า ๘๕ เล่ม ๙๖ ตอนที่ ๘๐

Description

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า โดยที่เป็นการสมควรจัดตั้งสำนักวิทยบริการขึ้นในมหาวิทยาลัยขอนแก่น

Creator

สำนักหอสมุด

Date

2522-05-14

Contributor

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Format

Pdf

Language

ไทย

Type

Text

Files

K04.PDF

Citation

สำนักหอสมุด, “พระราชกฤษฎีกา จัดตั้งสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.๒๕๒๒,” KKU Archives, accessed July 25, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/6581.

Output Formats