ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ ๑๗๖๔/๒๕๕๘

Dublin Core

Title

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ ๑๗๖๔/๒๕๕๘

Subject

เรื่อง การจัดตั้งส่วนงารของมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.๒๕๕๘

Description

เพื่อให้การบริหารงานของมหาวิทยาลัยขอนแก่น มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.๒๕๕๘ ในการให้การศึกษา ส่งเสริม ประยุกต์และพัฒนาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงทำการสอน วิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี ให้บริการวิชาการและวิชาชีพแก่สังคมและทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

Creator

สำนักหอสมุด

Date

2558-08-13

Contributor

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Format

Pdf

Language

ไทย

Type

Text

Files

K05.pdf

Citation

สำนักหอสมุด, “ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ ๑๗๖๔/๒๕๕๘,” KKU Archives, accessed May 25, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/6582.

Output Formats