พระราชกฤษฎีกา จัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยขอนแก่น กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๕๘

Dublin Core

Title

พระราชกฤษฎีกา จัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยขอนแก่น กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๕๘

Subject

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๘ เป็นปีที่ ๗๐ .ในรัชกาลปัจจุบัน

Description

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯให้ประกาศ

Creator

สำนักหอสมุด

Date

2558-07-07

Contributor

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Format

Pdf

Language

ไทย

Type

Text

Files

K06.PDF

Citation

สำนักหอสมุด, “พระราชกฤษฎีกา จัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยขอนแก่น กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๕๘,” KKU Archives, accessed June 21, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/6583.

Output Formats