Browse Items (2 total)

  • Tags: การจัดตั้ง

K05.pdf
เพื่อให้การบริหารงานของมหาวิทยาลัยขอนแก่น มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.๒๕๕๘ ในการให้การศึกษา ส่งเสริม ประยุกต์และพัฒนาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงทำการสอน วิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2