Browse Items (111 total)

  • Tags: อธิการบดี

videoplayback (2).mp4
วิดีโอรวบรวมผลงานของรองศาสตราจารย์ กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น คนที่ 10 กับห้องสมุด มข. ช่วงดำรงตำแหน่งระหว่างปีพ.ศ. 2554-2562

06-noppadol-s.jpg
5 มิถุนายน 2519 - 4 กรกฎาคม 2519 (รักษาการ)
20 กันยายน 2526 - 19 กันยายน 2529
20 กันยายน 2532 - 19 กันยายน 2535

05-kawee-s.jpg
12 กันยายน 2518 - 4 มิถุนายน 2519 (รักษาการ)
12 พฤศจิกายน 2522 - 1 มกราคม 2523
2 มกราคม 2523 - 1 มกราคม 2526

02-pimon-s.jpg
10 เมษายน 2512 - 2 กันยายน 2518

พ.ศ. 2520 ได้รับปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น

01-poj-s.jpg
14 มิถุนายน 2509–9 เมษายน 2512

พ.ศ. 2513 ได้รับปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ทางเกษตร จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น

มข.492.JPG
แผ่นพับเสนอตัวเป็นอธิการบดี มข.2555

มข.477.JPG
บัตรเชิญร่วมงานบุคลากรที่เกิดปีนักษัตร "ชวด" เข้าร่วมงานของอธิบดี รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย

มข.128.JPG
บัตรเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีในส่วนองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น (2553)

- รศ.ดร.อดุลย์ อภินันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ กล่าว
- ประธาน กล่าว
- ขบวนพาเหรดคณะสีต่าง ๆ
- การแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ
- ประธานขึ้นกล่าวและมอบโล่รางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ
- บรรยากาศภายในงานเลี้ยงสังสรรค์

P2048-2064 บัณฑิตถ่ายภาพหมู่
P2065-2072 รถยนต์พระที่นั่งถึงมณฑลพิธีวางศิลาฤกษ์อาคาร 89 พรรษา สมเด็จย่า โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น, รศ.นพ.นพดล ทองโสภิต อธิการบดี,…

P2035-2038 บรรยากาศในงานแถลงข่าว
P2039-2042 อธิการบดีให้สัมภาษณ์นักข่าวด้านนอกห้องแถลงข่าว
P2043 บุคคล? ให้สัมภาษณ์
P2044-2045 อธิการบดี และผศ.นพ.พิสิฎฐ์ สัณฑ์พิทักษ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ถ่ายภาพระหว่างการให้สัมภาษณ์

P1744 2532.jpg
P1744-1759 ขบวนแห่กระทงจากคณะ และหน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
P1760-1763 ประธานกล่าวเปิดงาน และมอบถ้วยรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดขบวนแห่
P1764 ประธานลอยกระทง
P1765-1772 บรรยากาศการลอยกระทงและพลุไฟ

P1726 2532.jpg
P1726-1730 ขบวนพาเหรดนักกีฬาจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ
P1731 ตัวแทนนักกีฬานำกล่าวคำปฏิญาณตน
P1732 ประธานขณะรอเริ่มพิธี
P1733-1735 ประธานกล่าวเปิดงานและปล่อยป้ายผ้าแพร
P1736-1737 ตัวแทนนักกีฬาวิ่งนำคบไปจุดลงบนกระถางคบเพลิง

P1698 2532.jpg
P1698-1699 ประธานจุดธูป เทียน บูชาพระรัตนตรัย
P1700-1701 ประธานนำกล่าวคำถวาย
P1702-1707 ประธานถวายผ้ากฐินและปัจจัยต่าง ๆ แก่พระสงฆ์ และกรวดน้ำ โดยมี รศ.นพ.ชนินทร์ มหรรฆานุเคราะห์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา และบุคลากรร่วมถวายด้วย
P1708-1710…

P1670 2532.jpg
P1670 ประธานจุดธูป เทียน บูชาพระรัตนตรัย
P1671-1680 พระสงฆ์สวดเจริญพระพุทธมนต์ และประพรมน้ำมนต์เป็นสิริมงคลแก่ประชาชนที่มาร่วมงาน
P1681 โต๊ะรับบริจาคร่วมทำบุญกฐิน

P1592 2532.jpg
P1592-1601 ทรงมีพระปฎิสันถารกับผู้มาเฝ้ารับเสด็จฯ และเสด็จพระราชดำเนินเข้าสู่ศูนย์คอมพิวเตอร์
P1602-1629 ทรงทอดพระเนตรการทำงานของเครื่องแปรภาพดาวเทียม โดยมีผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ และเจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลเครื่องนำเสด็จทอดพระเนตร
P1630-1638…

P1325 2532.jpg
P1325-1326 ประธานจุดธูป เทียน บูชาพระรัตนตรัย
P1327-1329 ประธานจุดธูป เทียน บูชาบายศรี
P1330-1337 ประธานและผู้มาร่วมในพิธี ร่วมผูกข้อมือผู้เกษียณอายุ
P1338 ประธาน กล่าว
P1339-1341 ประธานมอบโล่แก่ผู้เกษียณอายุ
P1342 ผู้เกษียณอายุรับมอบดอกไม้

P1232 2532.jpg
P1232-1233 อธิการบดี กล่าว
P1234-1237 ประธาน กล่าว
P1238 ผู้มาร่วมในพิธี มี ศ.นพ.วันชัย วัฒนศัพท์ ร่วมด้วย
P1239-1243 ประธานกดปุ่มเปิดป้ายผ้าแพร
P1244-1245 ประธานพร้อมด้วยอธิการบดี เยี่ยมชมบริเวณสระว่ายน้ำ
P1246-1249 บริเวณรอบ ๆ สระว่ายน้ำ…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2