Browse Items (11 total)

  • Tags: พิธีบายศรีสู่ขวัญ

P1432 2530.jpg
P1432-1444/2530- ขบวนแห่โดยมีกลองยาวนำหน้า
P1445-1459/2530- รศ.นพ.สมพร โพธินาม ทำพิธีถวายผ้ากฐินมหาวิทยาลัยขอนแก่นบนศาลา
P1460-1470/2530- พิธีบายศรีสู่ขวัญที่ชาวบ้านจัดให้ รศ.นพ.สมพร โพธินาม

P281 2529.jpg
P281/2529- รศ.นพ.นพดล ทองโสภิต กล่าว
P282/2529- รศ.นพ.นพดล ทองโสภิต (ซ้าย) ผูกข้อมือให้นักศึกษา
P288/2529- การแสดงโปงลาง

P1325 2532.jpg
P1325-1326 ประธานจุดธูป เทียน บูชาพระรัตนตรัย
P1327-1329 ประธานจุดธูป เทียน บูชาบายศรี
P1330-1337 ประธานและผู้มาร่วมในพิธี ร่วมผูกข้อมือผู้เกษียณอายุ
P1338 ประธาน กล่าว
P1339-1341 ประธานมอบโล่แก่ผู้เกษียณอายุ
P1342 ผู้เกษียณอายุรับมอบดอกไม้

P681 2530.jpg
P681-684- นักศึกษาใหม่เดินแถวเข้าร่วมพิธี ณ อาคารพลศึกษา
P685-687- รศ.นพ.สมพร โพธินาม กล่าว
P688-689- รศ.นพ.สมพร โพธินาม จุดเทียนบายศรีสู่ขวัญ
P690- รำบายศรีสู่ขวัญ รอบพานบายศรี
P691- รศ.นพ.สมพร โพธินาม ผูกข้อมือนักศึกษา
P692-695-…

P736 รศ.นพ.สมพร โพธินาม อธิการบดี ในพิธีบายศรีสู่ขวัญ
P737 ประธาน กล่าว
P738-742 ประธานจุดเทียน เริ่มพิธีบายศรีสู่ขวัญ
P743-746 ประธานและผู้ทรงคุณวุฒิ ผูกข้อมือแก่นักศึกษาใหม่
P747 พิธีจุดเทียน
P748-749 น้องใหม่ลอดซุ้ม

P456 2527.jpg
P456-458/2527- นักศึกษานำพานบายศรีสู่ขวัญเข้าสู่บริเวณพิธี
P459-461/2527- นักศึกษาและบุคลากรที่เข้าร่วมพิธี
P462-464/2527- รำบายศรีสู่ขวัญ
P465/2527- รศ.นพ.นพดล ทองโสภิต กล่าว
P466/2527- รศ.นพ.นพดล ทองโสภิต จุดธูปเทียนพานบายศรี
P467/2527-…

P424 2527.jpg
P424-430/2527- นักศึกษาเดินแถวเข้าสู่พิธี ณ สโมสรอาจารย์
P431-437/2527- นักศึกษาร่วมยกพานบายศรีสู่ขวัญเข้าสู่บริเวณพิธี
P438-452/2527- คณะผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยขอนแก่นและนักศึกษาร่วมพิธีบายศรีสู่ขวัญ
P453-455/2527- การแสดงโปงลาง
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2