Browse Items (2 total)

  • Tags: ถวายผ้ากฐิน

P1432 2530.jpg
P1432-1444/2530- ขบวนแห่โดยมีกลองยาวนำหน้า
P1445-1459/2530- รศ.นพ.สมพร โพธินาม ทำพิธีถวายผ้ากฐินมหาวิทยาลัยขอนแก่นบนศาลา
P1460-1470/2530- พิธีบายศรีสู่ขวัญที่ชาวบ้านจัดให้ รศ.นพ.สมพร โพธินาม

P1698 2532.jpg
P1698-1699 ประธานจุดธูป เทียน บูชาพระรัตนตรัย
P1700-1701 ประธานนำกล่าวคำถวาย
P1702-1707 ประธานถวายผ้ากฐินและปัจจัยต่าง ๆ แก่พระสงฆ์ และกรวดน้ำ โดยมี รศ.นพ.ชนินทร์ มหรรฆานุเคราะห์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา และบุคลากรร่วมถวายด้วย
P1708-1710…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2