Browse Items (18 total)

  • Tags: กฐินมหาวิทยาลัยขอนแก่น

P1986 2531.jpg
P1986-1994/2531- ขบวนแห่กองกฐินมหาวิทยาลัยขอนแก่น มายังวัด
P1995-2017/2531- พิธีถวายกฐินมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี รศ.นพ.สมพร โพธินาม
รศ.ณรงค์ กุหลาบ รศ.ดร.ศิริชัย ชัยชนะวงศ์ รศ.ยุพิน เตชะมณี และคณาจารย์ บุคลากร มข.ร่วมด้วย

P1432 2530.jpg
P1432-1444/2530- ขบวนแห่โดยมีกลองยาวนำหน้า
P1445-1459/2530- รศ.นพ.สมพร โพธินาม ทำพิธีถวายผ้ากฐินมหาวิทยาลัยขอนแก่นบนศาลา
P1460-1470/2530- พิธีบายศรีสู่ขวัญที่ชาวบ้านจัดให้ รศ.นพ.สมพร โพธินาม

P1698 2532.jpg
P1698-1699 ประธานจุดธูป เทียน บูชาพระรัตนตรัย
P1700-1701 ประธานนำกล่าวคำถวาย
P1702-1707 ประธานถวายผ้ากฐินและปัจจัยต่าง ๆ แก่พระสงฆ์ และกรวดน้ำ โดยมี รศ.นพ.ชนินทร์ มหรรฆานุเคราะห์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา และบุคลากรร่วมถวายด้วย
P1708-1710…

P464 2529.jpg
P464-470/2529- ขบวนแห่กฐินมหาวิทยาลัยขอนแก่น
P471-472/2529- รศ.นพ.สมพร โพธินาม ถวายผ้ากฐิน
P473/2529- ผู้ร่วมงานกฐิน

P293 2526.jpg
P293-305/2526 - ขบวนแห่กฐินมหาวิทยาลัยขอนแก่น
P306-310/2526 - พิธีถวายกฐินมหาวิทยาลัยขอนแก่น
P311-318/2526 - ผู้เข้าร่วมพิธีทอดกฐิน

P742 2522.jpg
P742-750/2552- ขบวนแห่กฐินมหาวิทยาลัยขอนแก่นรอบศาลาวัดโนนสีเรือง
P751-758/2552- ชาวมหาวิทยาลัยขอนแก่นและชาวบ้านที่ร่วมกฐิน มข.
P759-768/2552- พิธีถวายกฐินมหาวิทยาลัยขอนแก่น(ภาพพระสงฆ์)
P769-780/2552- พิธีถวายกฐินมหาวิทยาลัยขอนแก่นนำโดย ผศ.เข้มแข็ง…

P14 2511.jpg
P14-23/2516- กฐินมหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ วัดโพธิ์ทอง บ้านกงกลาง ตำบลบ้านกง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

d2531_19.pdf
ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 18/2531
เมื่อวันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2531

ระเบียบวาระที่ …

d2526-20.pdf
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีครั้งที่ 19/2526 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2526
วาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 การจัดซื้อครุภัณฑ์ของนายกสโมสรนักศึกษา
2.2…

d2522-17.pdf
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีครั้งที่ 16/2522 เมื่อวันพุธที่ 26 กันยายน 2522
วาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 ความคืบหน้าเกี่ยวกับกฐินมหาวิทยาลัยขอนแก่น
วาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
3.1 …

d2522-15.pdf
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีครั้งที่ 14/2522 เมื่อวันพุธที่ 5 กันยายน 2522
วาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 ร่างระเบียบฯ ว่าด้วยการจ้างนักศึกษาปฏิบัติงานพิเศษ พ.ศ. 2522
2.2 …

d2532-20.pdf
ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 19 /2532
เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2532

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย
2.2 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี…

d2528-11.pdf
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีครั้งที่ 10/2528 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2528
วาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 การขอใช้เงินกองทุนพัฒนาและส่งเสริมคณาจารย์ทางด้านวิชาการของ นางสุนันทา เฮงรัศมี
2.2 …

c_6 2530.pdf
ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ครั้งที่ 6/2530
ณ ห้องประชุมศูนย์สารสนเทศ ทบวงมหาวิทยาลัย
....................................

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
1. รายงานกิจกรรมที่สำคัญของมหาวิทยาลัย
2. …
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2