การประชุมคณบดีปี2528 ครั้งที่11

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2528 ครั้งที่11

Description

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีครั้งที่ 10/2528 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2528
วาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 การขอใช้เงินกองทุนพัฒนาและส่งเสริมคณาจารย์ทางด้านวิชาการของ นางสุนันทา เฮงรัศมี
2.2 ระยะเวลาการศึกษาของนักศึกษารหัสต่ำกว่า 25
2.3 การกำหนดวันไหว้ครูและพิธีไหวครู
2.4 จำนวนนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2528
2.5 งานทะเบียนนักศึกษา
วาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
3.1 การขอรับเงินสนับสนุนเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ทางวิชาการ
3.2 เรื่องที่จะนำเสนอสภามหาวิทยาลัย
วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 การเปิดสอนหลักสูตรโบราณคดี
4.2 กฐินมหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี 2528
วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 การปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี
5.2 การจัดงาน 12 สิงหามหาราชินี
5.3 โครงการจัดสัมมนาทางวิชาการเรื่อง “วิชาพื้นฐานทั่วไป”
5.4 ขออนุมัติเปิดวิชาใหม่
5.5 การวิเคราะห์เงินรายได้ส่วนค่าธรรมเนียมการศึกษา
5.6 กิจกรรมการเชียร์กีฬาของนักศึกษา
5.7 การวงเล็บสาสขาวิชาต่อท้ายปริญญา
5.8 การร่วมประชุมคณะกรรมการประจำคณะ

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2528-07-29

Files

d2528-11.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “การประชุมคณบดีปี2528 ครั้งที่11,” KKU Archives, accessed June 21, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/366.

Output Formats