การประชุมคณบดีปี2532 ครั้งที่11

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2532 ครั้งที่11

Description

ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 10 /2532
เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2532

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 การตัดเกรดวิชาพื้นฐาน

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
3.1 พิธีพระราชทานปริญญาบัตร
3.2 การรับปริญญากิตติมศักดิ์จากต่างประเทศ
3.3 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์อนุมัติให้ใช้พื้นที่จัดตั้งสถานีฝึกงาน นักศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์
3.4 เรื่องที่จะนำเสนอสภามหาวิทยาลัย
3.5 การเปิดวิชาใหม่

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขากายวิภาคศาสตร์ (พ.ศ.2533)
4.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาปาราสิตวิทยา (พ.ศ.2533)
4.3 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย กองทุนพัฒนาคณะ วิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2532
4.4 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยกองทุนอาหารกลางวันเครือ บริษัทเจริญโภคภัณฑ์เพื่อนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2532
4.5 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย กองทุนอาหารกลางวันสำหรับ นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2532
4.6 แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
4.7 นโยบายในการดำเนินการรับเข้าศึกษาโดยวิธีรับตรง
4.8 ร่างประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการขอรับการ สนับสนุนการผลิตสื่อการสอน
4.9 ขออนุมัติใช้เงินกองทุนพัฒนาและส่งเสริมคณาจารย์ทางวิชาการ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 การจัดอบรมอาจารย์ใหม่ ครั้งที่ 2
5.2 การจัดทำแผนงานตามโครงการน้ำพระทัยจากในหลวง (อีสานเขียว)
ห้วงปี 2533-2535
5.3 พิธีมอบปริญญากิตติมศักดิ์แด่ ฯพณฯ รัฐมนตรีประเทศนิวซีแลนด์
5.4 กำหนดส่งระเบียบวาระการประชุม
5.5 พิธีไหว้ครู

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2532-06-14

Files

d2532-11.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “การประชุมคณบดีปี2532 ครั้งที่11,” KKU Archives, accessed February 26, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/367.

Output Formats