Browse Items (20 total)

  • Tags: ปี2532

d2532-20.pdf
ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 19 /2532
เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2532

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย
2.2 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี…

d2532-19.pdf
ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 18 /2532
เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ.…

d2532-17.pdf
ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 16 /2532
เมื่อวันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2532

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 ขออนุมัติปริญญากิตติมศักดิ์
2.2 พิธีเปิดสระว่ายน้ำ

ระเบียบวาระที่ 3 …

d2532-16.pdf
ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 15 /2532
เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2532

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน (ไม่มี)

ระเบียบวาระที่ 3 …

d2532-18.pdf
ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 17 /2532
เมื่อวันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2532

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 การมอบปริญญากิตติมศักดิ์แก่รัฐมนตรีต่างประเทศนิวซีแลนด์

ระเบียบวาระที่ 3 …

d2532-15.pdf
ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 14 /2532
เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.…

d2532-14.pdf
ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดี
1.1 ครั้งที่ 13 /2532 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2532
1.2 ครั้งพิเศษ/2532 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ.…

d2532-13.pdf
ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 12 /2532
เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.…

d2532-12.pdf
ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 11 /2532
เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2532

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 การเวียนหนังสือขอความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขากายวิภาคศาสตร์…

d2532-11.pdf
ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 10 /2532
เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2532

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 การตัดเกรดวิชาพื้นฐาน

ระเบียบวาระที่ 3 …

d2532-10.pdf
ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 9 /2532
เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2532

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยบัณฑิตศึกษาขั้นปริญญาโท พ.ศ.…

d2532-9.pdf
ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 7 /2532
เมื่อวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2532 และครั้งที่ 8/2532
เมื่อวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2532

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น…

d2532-8.pdf
ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 7 /2532
เมื่อวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2532

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 แผนงานการรวมโรงเรียนสาธิต
2.2 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น …

d2532-7.pdf
ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 6 /2532
เมื่อวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2532

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 แผนงานการรวมโรงเรียนสาธิต

ระเบียบวาระที่ 3 …

d2532-6.pdf
ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 5 /2532
เมื่อวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2532

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน (ไม่มี)

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
3.1 เรื่องที่จะนำเสนอสภามหาวิทยาลัย …

d2532-5.pdf
ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 4 /2532
เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2532

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 การประชุมคณะรัฐมนตรีในส่วนภูมิภาค

d2532-4.pdf
ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 3 /2532
เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2532

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 โครงการ International House
2.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาชีววิทยา …

d2532-3.pdf
ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 2 /2532
เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ.…

d2532-2.pdf
ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 1 /2532
เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2532

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 การรวมโรงเรียนสาธิต

ระเบียบวาระที่ 3 …

d2532-1.pdf
ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 26 /2531
เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ.…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2