การประชุมคณบดีปี2532 ครั้งที่16

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2532 ครั้งที่16

Description

ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 15 /2532
เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2532

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน (ไม่มี)

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
3.1 การเปิดวิชาของคณะสัตวแพทยศาสตร์และบัณฑิตวิทยาลัย
3.2 เรื่องที่จะนำเสนอสภามหาวิทยาลัย
3.3 ขอบคุณในการต้อนรับพลเอกสีสะหวาด แก้วบุนพัน และคณะ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 ขออนุมัติปริญญากิตติมศักดิ์
4.2 ผลการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2533
4.3 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย กองทุนพัฒนาคณาจารย์
คณะวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2532
4.4 โครงการจัดตั้งกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย
4.5 ขออนุมัติเปิดวิชา

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 ขอเชิญชมศูนย์คอมพิวเตอร์
5.2 พิธีเปิดสระว่ายน้ำ
5.3 ขอเชิญส่งกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิการผู้สูงอายุ
5.4 คณะกรรมาธิการพิจารณาอนุมัติการแปรญัติเพิ่มงบประมาณของ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2532-09-05

Files

d2532-16.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “การประชุมคณบดีปี2532 ครั้งที่16,” KKU Archives, accessed December 4, 2023, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/387.

Output Formats