การประชุมคณบดีปี2528 ครั้งที่18

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2528 ครั้งที่18

Description

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีครั้งที่ 17/2528 เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2528
วาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 การจัดสรรเงินค่าหน่วยกิต
วาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
3.1 การจักทำแผนงานและโครงการเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
กระทรวงทบวงกรมต่างๆ
3.2 รายงานรายรับ-รายจ่ายจากงานแสดงสินค้าพัฒนาไทย
3.3 การอนุมัติเปิดวิชาใหม่
วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 โครงการแสดงนิทรรศการทางวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4.2 ขออนุมัติปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์
4.3 ขอเปลี่ยนแปลงการรับบริการการสอนวิชาชีวสถิติ
วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 การเบิกจ่ายค่าตรวจกระดาษคำตอบ

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2528-10-09

Files

d2528-18.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “การประชุมคณบดีปี2528 ครั้งที่18,” KKU Archives, accessed June 19, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/386.

Output Formats