การประชุมคณบดีปี2539 ครั้งที่4

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2539 ครั้งที่4

Description

ระเบียบวาระ
1 รับรองรายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 3/2539 เมื่อวันที่ 31 มกราคม พ.ศ.2539

2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนให้แก่เจ้าหน้าที่คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นกรณีพิเศษ พ.ศ.2539 และประกาศร่างประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ /2539) เรื่อง รายละเอียดหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงิน

3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
3.1 ร่างงบประมาณรายรับ-รายจ่าย และแผนการดำเนินงานปีงบประมาณ 2538 (เพิ่มเติม) ของศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยขอนแก่นและ เค.เค.ยู. ฟูจิ เอ็กซเพรส
3.2 การสัมมนาทางวิชาการ “โฉมหน้าขอนแก่นปี 2000”
3.3 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง หลักการบัญชีต้นทุนสำหรับผู้บริหาร

4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการบริหารงานศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ…
4.2 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นให้แก่เจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยเป็นกรณีพิเศษ พ.ศ.2539
4.3 ร่างหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการแพทย์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2538)
4.4 การแต่งตั้งวุฒิสมาชิก (เอกสารแจกในที่ประชุม)

5 เรื่องอื่นๆ
5.1 ขออนุมัติตั้งงบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ 2539 เพิ่มเติม
5.2 สรุปผลการดำเนินงานโครงการจัดตั้งวิทยาเขตมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่จังหวัดหนองคาย
5.3 ร่างประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ /2539) เรื่อง อัตรค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการพิเศษผลิตบัณฑิตวิทยาการคอมพิวเตอร์ภาคสมทบ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
5.4 ร่างประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ / 2539) เรื่อง ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2539

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2539-02-14

Files

d2539-5.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “การประชุมคณบดีปี2539 ครั้งที่4,” KKU Archives, accessed June 24, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/385.

Output Formats