การประชุมคณบดีปี2543 ครั้งที่10

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2543 ครั้งที่10

Description

ระเบียบวาระการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 10/2543
ระเบียบวาระที่ เรื่อง
1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม
5.10 เรื่องที่ประธานแจ้ง
5.10.1 แนะนำคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์คนใหม่
5.10.2 เรื่องที่เวียนเสนอต่อที่ประชุมคณบดีเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบและรับทราบ
5.10.3 เรื่องและมติที่ได้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นในคราวประชุม ครั้งที่ 5/2543 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2543

2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 9/2543 เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2543

3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน

4 เรื่องเสนอใหม่
5.11 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
5.11.1 เสนอผู้แทนคณบดี จำนวน 3 ท่าน เพื่อร่วมเป็นคณะกรรมการกลั่นกรองผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ประจำปี พ.ศ.2543
5.11.2 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพและสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร (ประเภทปรับปรุงเล็กน้อย พ.ศ.2543)
5.11.3 ร่างประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่…/2543) เรื่อง การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัยตามข้อตกลงร่วมกันระดับปริญญาตรี

5.12 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
5.12.1 สรุปบทคัดย่องานวิจัยเรื่อง การประเมินคุณภาพการผลิตบัณฑิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น รุ่นปีการศึกษา 2541
5.12.2 แนวทางการตรวจสอบระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะวิชา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
5 เรื่องอื่นๆ

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2543-06-07

Files

d2543-11.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “การประชุมคณบดีปี2543 ครั้งที่10,” KKU Archives, accessed July 19, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/384.

Output Formats