การประชุมคณบดีปี2528 ครั้งที่17

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2528 ครั้งที่17

Description

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีครั้งที่ 16/2528 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2528
วาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 รายละเอียดและปัญหาการคงสภาพนักศึกษาซึ่งมีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์
ตกออก ประจำปีการศึกษา 2527
วาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
3.1 เรื่องที่จะนำเสนอสภามหาวิทยาลัย
3.2 การสำรวจพื้นที่จัดตั้งวิทยาลัยที่จังหวัดอุบลราชธานี
วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 ปัญหาการวัดผลการศึกษาสำหรับนักศึกษารหัสต่ำกว่า 25
4.2 ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยเครื่องแบบและเครื่องแต่งกาย
นักศึกษา พ.ศ. 2528
วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 การออกหนังสือรับรองสำหรับนักศึกษา
5.2 การตรวจสอบภายใน

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2528-10-02

Files

d2528-17.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “การประชุมคณบดีปี2528 ครั้งที่17,” KKU Archives, accessed April 25, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/383.

Output Formats