การประชุมคณบดีปี2522 ครั้งที่14

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2522 ครั้งที่14

Description

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีครั้งที่ 13/2522 เมื่อวันพุธที่ 13 สิงหาคม 2522
วาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 ค่าตรวจกระดาษคำตอบกลางภาค
วาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา (ไม่มี)
วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 พิจารณาร่างระเบียบฯ ว่าด้วยอัตราค่าจ้างนักศึกษาปฏิบัติงานพิเศษ พ.ศ.2522
4.2 พิจารณาแก้ไขปัญหาการขาดแคลนเจ้าหน้าที่พยาบาลของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยขอนแก่น
4.3 นักศึกษาแต่งกายผิดระเบียบ
4.4 ขออนุมัติจัดพิมพ์เอกสารเผยแพร่กิจการของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
4.5 พิจารณาการขอเปิดสอนวิชาใหม่ของคณะศึกษาศาสตร์และคณะเกษตรศาสตร์
วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยตรวจพิเศษ
5.2 ค่าพาหนะเดินทางไปสอบเพื่อรับทุนศึกษาต่อ
5.3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ขอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาช่วยเหลือด้านงบประมาณและอื่นๆ
5.4 การจัดซื้อครุภัณฑ์ของคณะวิทยาศาสตร์

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2522-09-05

Files

d2522-14.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “การประชุมคณบดีปี2522 ครั้งที่14,” KKU Archives, accessed July 13, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/382.

Output Formats