การประชุมคณบดีปี2528 ครั้งที่16

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2528 ครั้งที่16

Description

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีครั้งที่ 15/2528 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2528
วาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยขอนแก่นขอเปิดบริการที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์
2.2 สรุปผลการดำเนินงานของฝ่ายผลิตเอกสาร สำนักวิทยาบริการ
วาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
วาระที่ 4 เร่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วยการขอใช้หอประชุมวิทยาศาสตร์
สุขภาพ พ.ศ. 2528
4.2 วิธีปฏิบัติในการจ่ายเงินเป็นเช็ค
4.3 สวัสดิการเกี่ยวกับค่าบริการห้องพิเศษของโรงพยาบาลศรีนครินทร์
4.4 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยกองทุนผู้ป่วยรายได้น้อย
โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
พ.ศ. 2528
วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 ระเบียบการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่นตาม
โควตาพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2529
5.2 รายละเอียดและปัญหาการคงสภาพนักศึกษาซึ่งมีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ตก
ออก ประจำปีการศึกษา 25447

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2528-09-25

Files

d2528-16.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “การประชุมคณบดีปี2528 ครั้งที่16,” KKU Archives, accessed February 27, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/381.

Output Formats