การประชุมคณบดีปี2543 ครั้งที่11

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2543 ครั้งที่11

Description

ระเบียบวาระการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 11/2543

ระเบียบวาระที่ เรื่อง
1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม

2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 10/2543 เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2543

3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
5.13 เสนอผู้แทนคณบดี จำนวน 3 ท่าน เพื่อร่วมเป็นคณะกรรมการกลั่นกรองผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ประจำปี พ.ศ.2543
5.14 ร่างประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่…/2543) เรื่อง การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัยตามข้อตกลงร่วมกันระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา
5.15 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย กองทุนส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาวิชาการ พ.ศ.2543

4 เรื่องเสนอใหม่
5.16 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
5.16.1 ร่างประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่…/2543) เรื่อง ค่าใช้จ่ายการเทียบโอนรายวิชา
5.16.2 โครงการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาพิเศษ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
5.16.3 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2543)

5.17 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
5.17.1 เรื่องที่บัณฑิตวิทยาลัยนำเสนอเพื่อทราบ
5 เรื่องอื่นๆ

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2543-06-14

Files

d2543-12.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม , “การประชุมคณบดีปี2543 ครั้งที่11,” KKU Archives, accessed April 12, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/380.

Output Formats