Browse Items (1 total)

  • Tags: ปริญญากิตติมศักดิ์ประจำปี พ.ศ.2543

d2543-12.pdf
ระเบียบวาระการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 11/2543

ระเบียบวาระที่ เรื่อง
1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม

2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 10/2543 เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2543

3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
5.13 เสนอผู้แทนคณบดี จำนวน…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2