การประชุมคณบดีปี2532 ครั้งที่18

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2532 ครั้งที่18

Description

ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 17 /2532
เมื่อวันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2532

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 การมอบปริญญากิตติมศักดิ์แก่รัฐมนตรีต่างประเทศนิวซีแลนด์

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
3.1 เรื่องที่นำเสนอสภามหาวิทยาลัย (เพิ่มเติม)

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 สถานที่จัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2532
4.2 ขออนุมัติเปิดวิชา

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 การรับบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา 2533
5.2 โครงการสตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5.3 รายละเอียดภาระงานของภาควิชาเคมี
5.4 การเสนอแต่งตั้งรองอธิการบดีฝ่ายต่างๆ
5.5 พิธีเปิดและปิดกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17
5.6 ขอเชิญพบผู้อำนวยการฝ่ายบริหารมูลนิธิฟูลไบร์ท

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2532-10-04

Files

d2532-18.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “การประชุมคณบดีปี2532 ครั้งที่18,” KKU Archives, accessed February 22, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/379.

Output Formats