การประชุมคณบดีปี2528 ครั้งที่15

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2528 ครั้งที่15

Description

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีครั้งที่ 14/2528 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2528
วาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 ขอใช้เงินทุนพัฒนาและส่งเสริมคณาจารย์ทางด้านวิชาการ
2.2 ขอแก้ไขปรับปรุงประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่องการแบ่งส่วนราชการใน
สถาบันวิจัยและพัฒนา และข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น
วาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
3.1 เรื่องที่จะนำเสนอสภามหาวิทยาลัย
3.2 นักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบลมาเยี่ยมมหาวิทยาลัย
3.3 การรับเรียกหมายศาล
วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 สรุปการพิจารณาจัดลำดับความสำคัญ โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ระยะที่ 6
4.2 ร่างพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญาฯ ของสาขาวิชาเทคโนโลยี
4.3 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการเงินในการดำเนินการสอบ
คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยขอนแก่นตามโควตาพิเศษ
พ.ศ. 2528
4.4 ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยขอนแก่นขอเปิดบริการที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์
4.5 ขออนุมัติเรียกสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องเสียงตามสายเป็นห้องบันทึกเสียง
และจัดรายการ
วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 เสนอขออนุมัติปริญญากิตติมศักดิ์
5.2 ระเบียบสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ประจำปี
การศึกษา 2529
5.3 โครงการวันมหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ครั้งที่ 7
5.4 สรุปผลการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของ
รัฐ ประจำปีการศึกษา 2528
5.5 สรุปผลการดำเนินงานของฝ่ายผลิตเอกสาร สำนักวิทยบริการ

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2528-09-18

Files

d2528-15.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “การประชุมคณบดีปี2528 ครั้งที่15,” KKU Archives, accessed September 27, 2023, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/378.

Output Formats