การประชุมคณบดีปี2522 ครั้งที่13

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2522 ครั้งที่13

Description

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีครั้งที่ 12/2522 เมื่อวันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2522
วาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาระยะที่ 5
วาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ (ไม่มี)
วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 ค่าพาหนะเดินทางไปฝึกปฏิบัติงานของนึกศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์
4.2 พิจารณาการขอเปิดสอนหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิตสาขาพลศึกษา
4.3 การมอบให้คณะเขียนใบปริญญาบัตร
4.4 พิจารณาการขอเปลี่ยนแปลงชื่อวิชาของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4.5 พิจารณาการขอเปิดสอบวิชาใหม่ของคณะวิทยาศาสตร์
วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 ขอเชิญร่วมงานวันไหว้ครูของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
5.2 ค่าวัสดุอุปกรณ์สำหรับวิชาที่คณะต่างๆ เปิดสอนบริการให้กับคณะอื่น
5.3 ค่าตรวจกระดาษคำตอบในการสอบกลางภาค
5.4 ค่าตอบแทนกรรมการสอบสัมภาษณ์ในการคัดเลือกนักเรียนเรียนดี
5.5 ขอเปลี่ยนชื่อสำนักงานเลขานุการคณะ

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2522-08-15

Files

d2522-13.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “การประชุมคณบดีปี2522 ครั้งที่13,” KKU Archives, accessed April 25, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/377.

Output Formats