การประชุมคณบดีปี2528 ครั้งที่14

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2528 ครั้งที่14

Description

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีครั้งที่ 13/2528 เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2528
วาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน การดัดแปลงและต่อเติมร้านสหกรณ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่นและศูนย์หนังสือ
วาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 การป้องกันการยักยอกเงินของทางราชการ
4.2 การดำเนินการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่นตามมีโควต้า
พิเศษ ประจำปีการศึกษา 2529
4.3 โครงการปรับปรุงบริเวณโดยรอบอ่างเก็บน้ำสะพานยาว
4.4 ขอใช้เงินรายได้จากการจัดงานขอนแก่นเอ็กซ์โป
4.5 ค่าเดินทางสำหรับผู้ได้รับทุนฝึกอบรมหลักสูตร Clinical Biochemistry
4.6 การปิดภาคเรียนระหว่างการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่ 13
4.7 ขออนุมัติเปิดรายวิชาใหม่
4.8 เสนอขออนุมัติปริญญากิตติมศักดิ์
4.9 ขอใช้เงินทุนพัฒนาและส่งเสริมคณาจารย์ทางด้านวิชาการ
4.10 การขอใช้เครื่องถ่ายเอกสาร
4.11 การวงเล็บสาขาวิชาต่อท้ายปริญญา
4.12 หารือเรื่องการแจ้งมติที่ประชุมคณบดี

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2528-09-05

Files

d2528-14.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “การประชุมคณบดีปี2528 ครั้งที่14,” KKU Archives, accessed March 3, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/376.

Output Formats