การประชุมคณบดีปี2543 ครั้งที่12

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2543 ครั้งที่12

Description

ระเบียบวาระการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 12/2543

ระเบียบวาระที่ เรื่อง
1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม
5.18 เรื่องที่ประธานแจ้ง
5.18.1 แนะนำคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์คนใหม่

2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 11/2543 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2543

3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน

4 เรื่องเสนอใหม่
5.19 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
5.19.1 สรรหานายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยขอนแก่น (เอกสารเสนอในที่ประชุม)
5.19.2 เสนอชื่อผู้แทนคณะ/หน่วยงาน เพื่อแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจำและประเภทผู้แทนข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยที่มิใช่คณาจารย์ประจำ
5.19.3 ร่างพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วย ปริญญาในสาขาวิชาอักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ ครุยประจำตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหารและคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ…
5.19.4 ร่างประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่…/2543) เรื่อง เกณฑ์การตัดคะแนนความประพฤตินักศึกษา

5.20 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
5.20.1 การจัดสรรเงินกองทุนรวม 3% งบประมาณเงินรายได้ปี 2544
5.20.2 รายงานการวิจัย เรื่อง โครงการติดตามผลการรับเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่นด้วยระบบใหม่
5 เรื่องอื่นๆ

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2543-07-12

Files

d2543-14.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม , “การประชุมคณบดีปี2543 ครั้งที่12,” KKU Archives, accessed July 7, 2022, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/375.

Output Formats