การประชุมคณบดีปี2522 ครั้งที่12

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2522 ครั้งที่12

Description

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีครั้งที่ 11/2522 เมื่อวันพุธที่ 27 มิถุนายน 2522
วาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องการดำเนินการและโทษของผู้ฝ่าฝืนระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการใช้น้ำประปาและบริการเกี่ยวกับการประปา-สุขาภิบาล
วาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
3.1 การสร้างพระพุทธรูปบริเวณโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยขอนแก่น
วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 การเบิกยาเพื่อใช้ในกิจการต่างๆ นอกเหนือจากกิจการของโรงพยาบาล
4.2 ขอหยุดเรียนหยุดสอนและหยุดสอบในระหว่างการแข่งขันกีฬาประเพณี มข.-มช.
วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 คณะวิทยาศาสตร์และคณะวิศวกรรมศาสตร์ขอเปิดสอนวิชาใหม่
5.2 คณะวิทยาศาสตร์ขอเปลี่ยนแปลงวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน
5.3 ร่างข้อบังคับฯ ว่าด้วยการฝึกงานนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2522
5.4 การรับสมัครทุนบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันฝึกหัดครู
5.5 การติดตามผลการขออนุมัติงวดเงินงบประมาณ
5.6 การลงทะเบียนเรียนวิชาบังคับของคณะศึกษาศาสตร์
5.7 แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาระยะที่ 5

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2522-07-25

Files

d2522-12.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “การประชุมคณบดีปี2522 ครั้งที่12,” KKU Archives, accessed June 24, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/374.

Output Formats